mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Lekárne, pozor! Od 1. júla prestala platiť nulová DPH na respirátory

Mgr. Lenka Kavarniková   |   2.7.2021

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa zvýšil dopyt po osobných ochranných pomôckach, a to najmä po respirátoroch. Na tento zvýšený dopyt sa reflektovalo zavedením nulovej DPH na určené ochranné pomôcky. Nulová DPH sa však od 1. júla prestala uplatňovať.

OCHRANNÉ POMÔCKY, NA KTORÉ SA NULOVÁ DPH UPLATŇOVALA

Nulová DPH sa uplatňovala len na ochranné pomôcky, ktoré súčasne spĺňali všetky tieto podmienky:

  • ide o osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu  ide o označenie CE, že výrobok môže byť predávaný na vnútornom trhu EÚ),
  • patrí do skupiny osobných ochranných pomôcok rizikovej kategórie III podľa prílohy I nariadenia EÚ (nariadenie EÚ 2016/425),
  • slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a pred škodlivými biologickými faktormi (podľa prílohy II bod 3.10.1. nariadenia EÚ 2016/425),
  • je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3. 

Pôvodne sa nulová DPH mala uplatňovať len do 30. apríla. Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 schválenou parlamentom dňa 30.3.2021 sa však predĺžila doba jej uplatňovania z konca apríla na koniec júna (t.j. do 30.júna). Parlament viac dobu uplatňovania nulovej DPH nepredĺžil. S účinnosťou od 1. júla sa tak opätovne uplatňuje 20% sadzba dane aj na respirátory FFP2 a FFP3.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Zákon č. 67/2020 Z. z., ktorým bola zavedená nulová DPH na vyššie uvedené respirátory si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20210331.html

(Počet prečítaní: 625)