mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Kedy má ambulancia/lekáreň povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.2.2024

Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Vznik povinnosti registrácie v tomto registri môže vyplynúť aj pre ambulancie/lekárne.  Je to tak z dôvodu existencie právnych vzťahov medzi ambulanciou/lekárňou na jednej strane a zdravotnými poisťovňami na druhej strane z titulu úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Povinnosť registrovať sa v registri partnerov však pre ambulancie/lekárne vzniká až v prípade, ak príjmu finančné plnenia v určitej výške, a to či už od zdravotnej poisťovne, resp. od štátu alebo iného subjektu verejného sektora. Táto téma je pre ambulancie a lekárne dôležitá aj z toho dôvodu, že ak sa stanú partnerom verejného sektora, ale nesplnia si povinnosť registrácie, budú im finančné plnenia od zdravotnej poisťovne pozastavené.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 28.02.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

AMBULANCIA/LEKÁREŇ AKO PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
 
Všeobecne platí, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora. V prípade ambulancií/lekárni zákon upravuje, že poskytovateľ zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je partnerom verejného sektora.
 
Zo znenia zákona však vyplýva, že z časového hľadiska sa ambulancia/lekáreň stane partnerom verejného sektora až v momente, keď dôjde k naplneniu zákonom stanovených podmienok. Najčastejšie sa jedná o prekročenie poskytnutých finančných prostriedkov od zdravotnej poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, a to pri opakujúcom sa plnení. Druhou, menej častou situáciou, je, ak by ambulancia/lekáreň prijala jednorazovo sumu nad 100 000 eur od štátu, samosprávy alebo iného subjektu verejného sektora.
 
Ambulancia/lekáreň sa môže v priebehu kalendárneho roka kedykoľvek zaregistrovať ako partner verejného sektora v príslušnom registri dobrovoľne. Avšak, ak príjme ambulancia/lekáreň od zdravotnej poisťovne sumu prevyšujúcu 250 000 eur za kalendárny rok (pri opakujúcich sa platbách) alebo jednorazovo 100 000 eur za príslušný kalendárny rok, nepôjde už o dobrovoľnú registráciu, ale o registráciu, ktorá je zákonnou povinnosťou ambulancie/lekárne. V uvedených prípadoch prekročenia finančných plnení za kalendárny rok (či už v úhrne alebo jednorazovo) sa ambulancia/lekáreň stáva partnerom verejného sektora a vzniká jej zákonná povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
 
OPAKUJÚCE SA PLNENIE V PRÍPADE AMBULANCIE/LEKÁRNE
 
Pri zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi zdravotnou poisťovňou a ambulanciou/lekárňou nie je vopred zrejmé, v akej výške bude plnenie poskytnuté. Preto nie je možné preukázateľne dopredu zistiť, či výška poskytnutého plnenia bude nad rámec uvedených finančných limitov za príslušný kalendárny rok. Je to tak z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa plnenia, kedy bude výška úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany zdravotnej poisťovne závislá od vopred neurčitých, či premenných skutočností. Nie je tak možné s určitosťou povedať, kedy k takejto situácii dôjde a či vôbec takáto situácia v priebehu kalendárneho roka v prípade ambulancie/lekárne nastane.

Dobrou správou pre ambulancie/lekárne je, že im zväčša zdravotné poisťovne zasielajú oznámenia, v ktorých predpokladajú, že v danom kalendárnom roku, by mohlo dôjsť k prípadu, že ambulancii/lekárni bude poskytnuté plnenie, ktoré bude znamenať prekročenie finančných limitov. Poisťovňa vo svojom oznámení taktiež poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti poučuje o tom, že ak sa nezaregistruje ako partner verejného sektora, plnenie mu bude nad finančný limit 250 000 eur pozastavené a poisťovňa sa neocitne vo vzťahu k nemu v omeškaní.
 
PRAKTICKÁ RADA
 
Na účely určenia hodnoty plnenia a posúdenia, či ambulancia/lekáreň prekročila zákonom stanovené limity, platí, že sa prijímané hodnoty plnenia na základe viacerých zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami nesčítavajú.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že finančné limity platia pre každú zmluvu osobitne a teda ambulancia/lekáreň sa stane partnerom verejného sektora, ak príjme od jednej zdravotnej poisťovne v úhrne sumu prevyšujúcu 250 000 eur v kalendárnom roku (pri opakujúcom sa plnení), respektíve jednorazovo sumu nad 100 000 eur, ale len na základe jednej zmluvy uzatvorenej so zdravotnou poisťovňou.
 
MÔŽE POISŤOVŇA POZASTAVIŤ PLATBY, AK AMBULANCIA/LEKÁREŇ NEVYKONÁ REGISTRÁCIU?
 
Zo znenia zákona je zrejmé, že ten, kto sa stane partnerom verejného sektora, má povinnosť byť zapísaný v príslušnom registri. Z vyššie uvedeného ale vyplýva, že určenie presného dátumu, kedy reálne dôjde k prekročeniu finančných limitov, nie je možné určiť vopred. Ak sa tak stane, ambulancia/lekáreň má v tomto momente ako partner verejného sektora zákonnú povinnosť byť zapísaná v príslušnom registri. Ak tak ambulancia/lekáreň neučiní, zdravotná poisťovňa má podľa zákona povinnosť jej plnenie z titulu verejného zdravotného poistenia presahujúce finančné limity stanovené zákonom pozastaviť.

Pozastavenie finančného plnenia z dôvodu toho, že ambulancia/lekáreň si nesplnila zákonnú povinnosť registrácie v príslušnom registri, nebude pre zdravotnú poisťovňu znamenať, že sa vo vzťahu k ambulancii/lekárni ocitla v omeškaní s platbami, ktoré presahujú stanovený finančný limit.

KEDY VYKONAŤ ZÁPIS?
 
Pozastavenie finančného plnenia od zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je určite situáciou, ktorej sa chce vyhnúť každá ambulancia/lekáreň. Z tohto dôvodu je na zvážení ambulancie/lekárne kedy vykoná zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak ambulancia/lekáreň s určitou pravdepodobnosťou na základe hospodárskych výsledkov z minulých rokov vie predpokladať, že k takejto situácii dôjde, odporúčame registráciu vykonať ešte vopred pred prekročením finančných limitov a nečakať s registráciou na poslednú chvíľu.

AKÝM SPÔSOBOM SA ZAREGISTROVAŤ?
 
Lekáreň, resp. partner verejného sektora sa nezapisuje do registra sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa Registra partnerov verejného sektora (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu, či výmaz zapísaných údajov). Zápis do registra partnerov verejného sektora sa vykonáva výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby. V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu takúto oprávnenú osobu.
 
V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti možnosť vykonať zápis ambulancie/lekárne do registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom našej advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Naša advokátska kancelária v postavení oprávnenej osoby má bohaté skúsenosti so zápisom poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 497 060 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: office@hhpartners.eu.