mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Darovanie orgánov po smrti – ako to je na Slovensku?

Jana Böszörményiová   |   12.12.2017

Život prináša rôznorodé situácie. Ako sa hovorí, „raz si hore, a raz dole“. Hocikedy môže dôjsť k situácii, že sa Vám alebo Vášmu blízkemu stane nejaká nehoda, pri ktorej dôjde k vážnemu poškodeniu orgánu a budete potrebovať nový – darovaný. Alebo nastane opačný prípad – Váš blízky zomrie, a jeho orgány budú odobraté na to, aby zachránili život inej osoby. Ako sa právo pozerá na prípady darovania orgánov po smrti človeka? Aké sú podmienky na darovanie, alebo odmietnutie darovania?

Súhlas rodinných príslušníkov – áno alebo nie?

Legislatíva Slovenskej republiky je „nastavená“ na systéme predpokladaného súhlasu zo strany osoby, ktorej sa darovanie orgánov, tkanív a buniek priamo dotýka. Osoba (pacient) sa na zoznam nedarcov dostane iba vtedy, ak zašle písomný dokument – prehlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkanív po smrti na transplantačné účely, ktorý je uverejnený na webovej stránke Národnej transplantačnej organizácie. Pre platnosť tohto prehlásenia sa vyžaduje, aby podpis osoby bol úradne overený. V princípe sa teda súhlas príbuzných na darovanie orgánov osoby, ktorá nie je uvedená v registri nedarcov, nevyžaduje, no z morálneho hľadiska je viac než vhodný.

Odkedy to funguje?

Princíp predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. V znení účinnom od 1.1.2005 bolo zakotvené „právo každého na odmietnutia odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti.“ Od apríla tohto roku je účinný zákon č. 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek, ktorý priamo (výslovne) upravuje právo odobrať ľudský orgán, ľudské tkanivo a ľudské bunky z tela mŕtveho darcu len pod podmienkou, že táto osoba počas života neurobila písomné vyhlásenie o nesúhlase s odberom.

Čo ak sa orgán odoberie napriek nesúhlasu?

Odber ľudských orgánov, tkanív a buniek nie je podmienený súhlasom rodinných príslušníkov „dospelej“ spôsobilej osoby. Pri maloletých osobách alebo osobách, ktoré nedisponujú plnou spôsobilosťou na právne úkony možno odber orgánov, tkanív a buniek realizovať iba vtedy, ak jej zákonný zástupca neurobil písomné vyhlásenie o nesúhlase s odberom. Inak to je pri osobách, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky.

Z tela „cudzinca“ je možné odobrať ľudský orgán, tkanivo alebo bunky, ak transplantačné centrum získa preukázateľný písomný súhlas blízkej osoby tohto mŕtveho darcu ľudského orgánu, tkaniva alebo bunky na odber ľudského orgánu, tkaniva alebo bunky.

V takýchto, vyššie uvedených prípadoch, je možné pri ich porušení uložiť sankciu až do výšky 3319 EUR zo strany Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade plne spôsobilej dospelej osoby, ktorá je slovenským štátnym občanom, a ktorá počas života nevyjadrila nesúhlas s odberom neprichádza sankcionovanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do úvahy, nakoľko sa v tomto prípade uplatní predpokladaný súhlas s odberom. Nesúhlas rodiny nepredstavuje právnu „prekážku“ realizovania odberu orgánu, preto jeho výkon napriek nesúhlasu blízkych nemôže byť taktiež postihnuteľný.

Ak si človek praje byť darcom...

Nájdu sa aj ľudia, ktorí si svoj predpokladaný súhlas s darovaním orgánu chcú „poistiť“ spísaním dokumentu, kde výslovne uvedú prianie darovať po jeho smrti orgány. Má tento dokument nejakú hodnotu?

Ako sme si už viackrát v texte povedali, na Slovensku sa uplatňuje predpokladaný súhlas s darovaním orgánov po smrti, čo znamená, že ak osoba počas života písomne nevyjadrí nesúhlas s darovaním jej orgánov po tom, ako zomrie, platí „prezumpcia“, že táto osoba súhlasila s darovaním. Preto vyhotovenie samostatného prehlásenia o súhlase s darovaním po smrti nie je nutné. No nikde nie je uvedené, že si osoba nemôže poistiť tento súhlas s darovaním spísaním samostatného dokumentu. Pre zabezpečenie „nespochybniteľnosti“ takéhoto dokumentu odporúčame jeho úradné overenie.

V prípade, že si osoba zaobstará takýto dokument, a rodina po jej smrti s odberom orgánov nesúhlasí, tento nesúhlas nie je nijak právne záväzný, nakoľko odoberanie orgánov nie je u nás podmienené súhlasom/nesúhlasom rodinných príslušníkov (na rozdiel od úpravy v USA). No napriek tomu, ak človek počas života nesúhlas s?odobratím orgánov nevysloví, ale jeho blízki sú striktne proti odberu, je ich stanovisko praxi rešpektované.

(Počet prečítaní: 38109)