mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Informovaný súhlas ako nástroj ochrany poskytovateľa

Mgr. Miriam Tipánová   |   11.8.2020

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no udelenie informovaného súhlasu zo strany pacienta je nevyhnutné pri každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti (okrem prípadov, ktoré sú presne vymedzené v zákone) a to bez ohľadu nato, o aký druh zdravotnej starostlivosti v danom prípade ide.

Pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti lekár musí pacienta poučiť o účele a povahe diagnostických výkonov, následkoch a rizikách diagnostických výkonov, o možnostiach voľby navrhovaných diagnostických postupov a rizikách odmietnutia diagnostických výkonov.

Po tom, ako lekár poučí pacienta, poskytne mu resp. zákonnému zástupcovi dostatočný časový priestor na udelenie informovaného súhlasu na výkon diagnostických výkonov.

V prípade, ak máte záujem o informované súhlasy pre vašu ambulanciu, pokojne sa nám ozvite na tel. č. 0948 075 965 alebo mailom na podpora@medipravnik.sk.

ČO JE VLASTNE INFORMOVANÝ SÚHLAS A ČO JE JEHO PODSTATOU?

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie zo strany zdravotníckeho pracovníka.

Podstata informovaného súhlasu spočíva teda v tom, že pacient má byť informovaný o svojom zdravotnom stave, o tom čo sa s ním ide robiť, či už v rámci diagnostiky alebo terapie, aké má možnosti, aké rizika daný výkon obnáša a aký by mal byť jeho výsledný efekt a na základe týchto skutočností sa pacient rozhodne udeliť alebo neudeliť súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

KTO UDEĽUJE INFORMOVANÝ SÚHLAS?

Informovaný súhlas udeľuje pacient, ktorému sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť alebo osoba, ktorú si pacient určil. Ak je pacientom maloletá osoba, informovaný súhlas udeľuje jeho zákonný zástupca.

KEDY INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENT NEUDEĽUJE?

Všeobecne platí, že zdravotnícky pracovník môže pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť len ak s tým pacient súhlasí (t. j. na základe informovaného súhlasu). Existujú však aj situácie, kedy informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie je potrebný (napr. pacient ho nemôže udeliť). Ide o situácie, keď sa sleduje verejný záujem spoločnosti (ochranné liečenie, prenosné choroby), alebo sa sleduje ochrana pacienta, nakoľko pacient nie je v stave spôsobilom posúdiť svoj zdravotný stav (neodkladná zdravotná starostlivosť a bezvedomie).

PÍSOMNÁ FORMA INFORMOVANÉHO SÚHLASU

Väčšinou pacient udeľuje zdravotníckemu pacientovi informovaný súhlas ústne alebo konkludentným úkonom (napríklad natiahnutie ruky k aplikácii lieku injekčnou striekačkou, otvorenie úst k prijatiu lieku a podobne). Zákon však vymedzuje situácie, kedy je potrebný písomný informovaný súhlas.

Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípadoch uvedených v § 6b, § 27 ods. 1 a v § 40 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.,

b) pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,

c) pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu,

d) po predchádzajúcom poučení:

§ pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a

§ pri transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od príjemcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek podľa osobitného predpisu.

PRÁVO NA ODVOLANIE INFORMOVANÉHO SÚHLASU

Pacient môže svoj informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti aj kedykoľvek a slobodne odvolať. Z uvedeného vyplýva, že pacient môže v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti zmeniť svoje stanovisko a zrušiť právne účinky už udeleného súhlasu.

Keďže zdravotnú starostlivosť je možné poskytnúť len na základe platne udeleného informovaného súhlasu, okrem zákonom vymedzených prípadov, tak následkom odvolania informovaného súhlasu je skutočnosť, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť, pri ktorej odmietol udeliť informovaný súhlas.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či postačuje, aby informovaný súhlas obsahoval jednu veto zo zákona, či je možné každému pacientovi dávať podpisovať rovnaký informovaný súhlas.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2662)