mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Za akých okolností môže ambulancia „spáchať“ trestný čin?

Jana Boszorményiová   |   17.10.2016

V minulej časti (Môže ísť ambulancia “sedieť” ?) sme vám priniesli „úvod“ do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Táto zodpovednosť sa po novom bude priamo vzťahovať aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú podobu právnickej osoby. Pozreli sme sa, ako táto trestná zodpovednosť bola upravená v minulosti, a čo priniesla tohtoročná zmena. V tomto článku rozoberieme predpoklady, ktoré musí právnická osoba spĺňať na to, aby voči nej mohla byť vyvodená trestná zodpovednosť. Neobídeme ani prípad, kedy táto zodpovednosť môže byť vylúčená.

Predpoklady trestnej zodpovednosti

Na to, aby PO mohla niesť zodpovednosť za trestné činy vymedzené v zákone č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej ako „zákon“), musia byť splnené zákonom stanovené predpoklady:

  • bol spáchaný trestný čin vymedzený v zákone,
  • existuje tu príčinná súvislosť medzi záujmom právnickej osoby, činnosťou právnickej osoby (bez ohľadu na to, či ide o činnosť, ktorú má povolenú resp. zapísanú v príslušnom registri ako predmet činnosti resp. podnikania) alebo tou okolnosťou, že právnická osoba vystupuje len ako prostriedok na páchanie trestnej činnosti na jednej strane, a na druhej strane protiprávnym konaním fyzickej osoby, ktorá:
  1. koná ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená menom právnickej osoby alebo za právnickú osobu konať (na základe zmluvného zastúpenia - napr. prokurista),
  2. vykonáva kontrolu alebo dohľad v rámci právnickej osoby  a to aj vtedy, ak nemá iný vzťah ku právnickej osobe. V súvislosti s týmto nemusí ísť len o také kontrolné orgány, ktoré sú priamo vymedzené právnymi predpismi (napr. dozorná rada, kontrolná komisia), ale aj o kontrolné orgány, ktoré sú zriadené právnickou osobou nad rámec povinných kontrolných orgánov. V tomto prípade nemožno pripisovať konanie týchto osôb, ak tieto síce konali v mene právnickej osoby alebo jej prostredníctvom, ale konali výlučne vo vlastnom záujme,
  3. má rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, ak jej konanie bolo aspoň jednou z podmienok zakladajúcich trestnú zodpovednosť právnickej osoby. Tu pôjde o prípady tzv. „tieňových“ (shadow) manažérov, ktorí síce „oficiálne“ ustanovia za štatutárny orgán alebo za členov štatutárneho orgánu iné osoby, ale fakticky spoločnosť riadia oni (napr. dojednávajú zmluvy, aj keď fakticky ich v mene spoločnosti oficiálne uzatvára štatutárny orgán),
  4. iný zamestnanec alebo osoba v obdobnom postavení („dohodár“, prípadne príkazník, mandatár, resp. osoba plniaca úlohy pre PO na základe zmluvného občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu) pri plnení pracovných úloh pre PO ak:
  • koná na základe rozhodnutia, schválenia alebo pokynu orgánov právnickej osoby alebo osôb uvedených vyššie,
  • konala preto, že orgány právnickej osoby alebo vyššie uvedené osoby si nesplnili zákonom uložené povinnosti v rámci dohľadu a kontroly nad činnosťou zamestnancov (napr. na úseku bezpečnosti práce),
  • tieto orgány alebo osoby nevykonali nevyhnutné opatrenia k zamedzeniu alebo odvráteniu následkov trestného činu.

Tu treba podotknúť, že trestná zodpovednosť právnickej osoby nevzniká pri  konaní zamestnanca, ktoré nespadá pod bežnú pracovnú činnosť, a ktorý koná výlučne v svoj prospech.

Veľmi dôležitou skutočnosťou je to, že pre vyvodenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby sa nevyžaduje, aby bola súčasne vyvodená aj trestná zodpovednosť fyzickej osoby.

Vylúčenie trestnej zodpovednosti

Zákon špecifikuje, kedy možno takúto trestnú zodpovednosť niektorých PO vylúčiť. Trestnú zodpovednosť nemá Slovenská republika, jej orgány, obce, VÚC, iné štáty a pod. Ale ak majú tieto subjekty určitú majetkovú účasť na danej právnickej osobe, trestná zodpovednosť tým nie je vylúčená. To znamená, že ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je napr. nemocnica zriadená štátom, vylúčenie trestnej zodpovednosti sa na ňu nebude vzťahovať.

(Počet prečítaní: 1933)