mediPRÁVNIK.sk

Vzťah medzi všeobecným lekárom a lekárom špecialistom pri predpisovaní liekov

Ján Pavlík  7.3.2019

Bežnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je, že pacient je na základe odporúčania svojho všeobecného lekára vyšetrený u lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (lekár špecialista). Lekár špecialista na základe vyšetrenia môže dospieť  k záveru, že pacientovi je potrebné predpísať určité lieky. V praxi tak nastávajú dve situácie.  Prvou je, že daný liek predpíše pacientovi lekár špecialista. Druhou situáciou je, že  lekár špecialista odporučí lieky vo svojom lekárskom náleze a pacienta odkáže  k predpisu lieku všeobecným lekárom. Čo na takýto postup hovorí zákon?

Popísaná situácia, v ktorej lekár špecialista odporučí lieky na lekárskom náleze a následne pacienta zašle za svojim všeobecným lekárom, aby mu dané lieky predpísal, pochádza z praxe priamo od Vás, od všeobecných lekárov. V danej situácii sú tak všeobecní lekári ukrátení z času, ktorý by chceli venovať svojim pacientom čakajúcim na vyšetrenie v čakárni.

Situácia je z pohľadu všeobecných lekárov o to komplikovanejšia, že na rubovej strane lekárskeho predpisu je všeobecný lekár v prípade predpisovania lieku na základe odporúčania lekára špecialistu povinný vypísať predpísané údaje. To všeobecným lekárom podľa ich vlastných vyjadrení zaberá neúmerne veľa času.

Čo na tento stav hovorí zákon?

V prípade liekov, ktoré sú viazané na odbornosť lekára (napr. vnútorné lekárstvo, kardiológia) zákon umožňuje, aby ošetrujúci lekár špecialista poveril všeobecného lekára ich predpisovaním. Všeobecný lekár tak môže pacientovi predpísať lieky, ktoré mu naordinoval lekár špecialista na základe odporúčania, ktoré je uvedené v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo v lekárskej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Bez tohto odporúčania všeobecný lekár predpis lieku, ktorý je viazaný na odbornosť lekára nemôže vykonať. Pred zavedením eZdravia toto odporúčanie muselo mať písomnú podobu. Od januára tohto roku, odkedy sú v účinnosti povinností týkajúce sa používania eZdravia toto odporúčanie má formu elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo ako lekárska správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Je tomu tak z dôvodu, že ošetrujúci lekár špecialista je povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára, ktorý odporučil osobe ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (to neplatí v prípade gynekologickej a zubno-lekárskej špecializovanej ambulantnej starostlivosti). Rovnako je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Po vytvorení záznamu o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe už lekár špecialista nevytvorí, ak sa na tom s pacientom dohodne. O možnosti vytvoriť správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe, musí ošetrujúci lekár špecialista pacienta informovať.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, či všeobecný lekár je povinný na základe odporúčania lekára špecialistu pacientovi predpísať lieky, čo musí takéto odporúčanie obsahovať a akým spôsobom je možné odbremeniť všeobecných lekárov od predpisovania liekov na základe odporučení od lekárov špecialistov.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame