mediPRÁVNIK.sk

Môže zastupujúci lekár podmieniť vyšetrenie pacienta dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Ján Pavlík  11.3.2019

Všeobecnému lekárovi môže vyšší územný celok (VÚC) z dôvodov, ktoré predpokladá zákon, dočasne pozastaviť povolenie na prevádzkovanie ambulancie. VÚC musí následne určiť zastupovanie všeobecného lekára počas dočasného pozastavenia povolenia, prostredníctvom zastupujúceho lekára. Zastupujúci lekár, v takomto prípade poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom zastupovaného lekára. Zastupujúci lekár na základe rôznych motívov, podmieni ošetrenie takýchto pacientov podpisom dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Podpisom takejto dohody sa stávajú jeho pacientmi. Čo na takýto postup hovorí zákon?

Situácia popísaná v úvode tohto článku je ďalším príkladom, ktorý pochádza priamo od Vás lekárov. Pri výkone Vašej činnosti, ste sa stretli s prípadom, kedy zastupujúci lekár podmienil ošetrenie pacientov všeobecného lekára, ktorý ma dočasne pozastavené povolenie na prevádzkovanie ambulancie, podpísaním dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pacient v potrebe vyhľadať pomoc lekára, bol tak nútený túto dohodu so zastupujúcim lekárom podpísať. Motívom takéhoto konania zastupujúceho lekára, mohla byť aj snaha získať takýmto spôsobom nových pacientov.

Umožňuje zákon takýto postup zastupujúcemu lekárovi?

Základom načrtnutej situácie je fakt, že všeobecný lekár má dočasne pozastavené povolenie od príslušného vyššieho územného celku. O dočasnom pozastavení povolenia rozhoduje príslušný orgán, ktorý povolenie vydáva. Vo všeobecnosti orgán, ktorý je oprávnený na vydávanie povolení môže toto povolenie dočasne pozastaviť z nasledujúcich dôvodov:

a) samotný držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,

b) držiteľ povolenia mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradu,

c) držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo v prípade právnickej osoby, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a nebol bez zbytočného odkladu určený zástupca.

d) v prípade porušenia niektorých povinností (napríklad prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie), prípadne aj na návrh úradu pre dohľad.

Na akú dobu je možné dočasne pozastaviť povolenie?

Ak pôjde o dočasné pozastavenie povolenia na žiadosť držiteľa povolenia, oprávnený orgán rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia najviac na jeden rok. V prípade zákazu výkonu zdravotníckeho povolania najdlhšie na čas tohto vydaného zákazu. To isté platí aj v prípade dočasného pozastavenia licencie. V prípade porušenia niektorých povinností, orgán určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK AMBULANCIA sa dozviete, či zastupujúci lekár môže podmieniť poskytnutie zdravotnej starostlivosti podpísaním dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a za akých okolností môže pacient podpísať dohodu so zastupujúcim lekárom.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame