Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.
Pracovnoprávna agenda

Poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť pre študenta vykonávajúceho odbornú prax

V prípade, ak vo vašej lekárni vykonávajú odbornú prax študenti pravdepodobne prichádzajú do styku s osobnými údajmi vašich zákazníkov. Nasledovný dokument obsahuje poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť študenta, ktorý vykonáva odbornú prax v rámci vašej lekárne. S obsahom tohto poučenia odporúčame oboznámiť každého študenta, ktorý vo vašej lekárni bude vykonávať odbornú prax. Je dôležité, aby oboznámenie sa s obsahom poučenia študent potvrdil svojim podpisom. Obsahom tohto dokumentu je aj poučenie pre dotknutú osobu (študenta) pri spracúvaní jeho osobných údajov vašou lekárňou. Poučenie je taktiež potrebné potvrdiť podpisom dotknutej osoby, študenta. UPOZORNENIE: Toto poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje vo vašej lekárni v pracovnoprávnom pomere (napr. zamestnanec vykonáva činnosť na základe pracovnej zmluvy či dohody o brigádnickej práci študenta). Poučenie priamo súvisí s uzatvorením zmluvy o vykonaní odbornej praxe študenta vysokej školy a na túto zmluvu nadväzuje aj stanovenie právneho základu (plnenie zmluvnej povinnosti) spracovania osobných údajov v tomto poučení. Túto zmluvu o vykonaní odbornej praxe študenta vysokej školy nájdete v sekcii Dokumenty pre lekáreň alebo na linku: https://www.medipravnik.sk/dokumenty-pre-lekaren/samostatne-dokumenty/zmluva-o-vykonani-odbornej-praxe-studenta-vysokej-skoly-79/.
 • Dátum aktualizácie:
  14.8.2019
 • Dátum revízie:
  14.8.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 10 € s DPH.

Kúpiť dokument za 19 €
alebo
9 € v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne