mediPRÁVNIK.sk

Praktická sestra vo všeobecných ambulanciách realitou. Ako na to?

JUDr. Ivan Humeník, PhD.  10.6.2019

Od 1. júna 2019 je účinná zmena zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá pre všeobecné ambulancie pre dospelých, ako aj pediatrické ambulancie priniesla úľavu v požiadavkách na personálne obsadenie ambulancie. Po novom postačuje, ak ambulancia zamestná praktickú sestru.

Naozaj stačí vo všeobecnej ambulancii praktická sestra?

Do 31. mája 2019 musela byť v pediatrickej ambulancii okrem pediatra zamestnaná aj sestra. U všeobecných ambulancií pre dospelých prichádzalo do úvahy, že poskytovateľ nahradil sestru praktickou sestrou, i keď táto možnosť bola vzhľadom na nešťastný spôsob formulácie v zákone nie úplne jasná a je otázne, koľko ambulancií túto možnosť využilo.

Zákon prešiel zmenou a bola prijatá nová formulácia § 8 ods. 2, ktorá je účinná od 1. júna 2019:

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená 

a) sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo

b) praktická sestra.

Slovo „alebo“ na konci písmena a) značí, že možnosti uvedené v písmene a) a v písmene b) sú vo vzťahu alternatívy. Rozhodnutie, či sa v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých/deti a dorast bude zdravotná starostlivosť poskytovať prostredníctvom sestry alebo prostredníctvom praktickej sestry je na pleciach samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Všímavým poskytovateľom však neušlo, že Výnos MZ SR č. 44/2008 (o minimálnych personálnom, priestorovom a technickom vybavení) ostal nezmenený a stále požaduje, aby v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých bola okrem lekára zamestnaná na plný úväzok aj sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a v pediatrickej ambulancii bola okrem lekára na plný úväzok zamestnaná setra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii.

Je zrejmé, že od 1. júna 2019 výnos MZ SR č. 44/2008 Z.z. nie je v súlade so zákonom  č. 576/2004 Z.z.. Ideálne by bolo, aby MZSR čím skôr tento nesúlad vyriešilo a výnos v intenciách zákona o zdravotnej starostlivosti upravilo.

V uzamknutej časti sa dozviete, či je možné napriek rozporu zákona a výnosu praktickú sestru namiesto sestry zamestnať a na čo si musí dať lekár v ambulancii pozor.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 413)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame