mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Pre vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka viac nie je potrebné podpisovať zmluvu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   20.4.2022

Elektronický preukaz je nevyhnutnou súčasťou výkonu práce každého zdravotníckeho pracovníka. Prostredníctvom tohto preukazu majú zdravotnícki pracovníci prístup do elektronického zdravotníctva (eZdravie) a vykonávajú elektronické podpisovanie dokumentov. Takýmto spôsobom dochádza k šifrovaniu zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Pre jeho vydanie sa do apríla 2022 vyžadovalo podpísanie zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Od apríla 2022 sa táto podmienka zrušila. V najbližších riadkoch vám priblížime dôvody, ktoré viedli k zrušeniu tejto podmienky.

KAŽDÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK JE POVINNÝ POUŽÍVAŤ ELEKTRONICKÝ PREUKAZ
 
Priamo zo zákona o poskytovateľoch (§ 80 ods. 1 písm. i) z. č. 578/2004 Z.z.) vyplýva pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom  systéme. Prostredníctvom preukazu majú zdravotnícki pracovníci prístup do eZdravia a podpisujú jednotlivé záznamy v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.
 
PRE VYDANIE PREUKAZU UŽ NIE JE POTREBNÉ PODPISOVAŤ ZMLUVU!
 
Z hľadiska postupu vydania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je celý proces upravený priamo v zákone č. 153/2013 Z.z. v § 7 a nasl.

Prečítajte si tiež článok
Elektronický preukaz je nevyhnutnou súčasťou výkonu práce každého zdravotníckeho pracovníka. Prostredníctvom tohto preukazu majú zdravotnícky pracovníci prístup do elektronického...
27.7.2021

S účinnosťou od 1. apríla 2022 bola pre vydanie preukazu vypustená podmienka podpísania zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Pre vydanie preukazu už postačuje len samotné podanie žiadosti o jeho vydanie. Cieľom tejto zmeny bolo hlavne zjednodušenie procesu vydávania preukazov pre zdravotníckych pracovníkov.
 
V PRÍPADE ZNIČENIA ALEBO POŠKODENIA PREUKAZU TO NEZABUDNITE OHLÁSIŤ NCZI!
 
V rámci legislatívnych zmien sa precizovala aj skutočnosť znefunkčnenia certifikátu elektronického preukazu v prípade zničenia alebo poškodenia preukazu. Túto skutočnosť je potrebné vždy oznámiť NCZI, pretože len na základe oznámenia, NCZI zrealizuje znefunkčnenie certifikátu na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Znefunkčnenie vykoná NCZI bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedelo.
 
NOVÝ DÔVOD PRE VYDANIE NOVÉHO PREUKAZU
 
Okrem zrušenia podmienky podpísania zmluvy o vydaní preukazu a založenia povinnosti oznamovať zničenie alebo poškodenie preukazu NCZI, bol vytvorený aj nový dôvod, na základe ktorého NCZI vydá zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz. Týmto novým dôvodom je zablokovanie preukazu. V praxi ide totižto o častý problém zdravotníckych pracovníkov, kedy si preukaz zablokujú samy.
 
Ak dôjde k zablokovaniu preukazu, NCZI vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz, a to najneskôr do 15 dní, od kedy došlo k zablokovaniu preukazu.

(Počet prečítaní: 701)