mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Vymazanie spoločnosti (ambulancie/lekárne) z Obchodného registra SR? Ak ste nevykonali zmenu na euro, je to problém

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.12.2021

V roku 2009 bola na našom území zavedená nová mena - euro. V súvislosti s tým bola pre obchodné spoločnosti zavedená povinnosť zmeniť si základné imanie a aj menovité hodnoty vkladov spoločníkov, ktoré majú zapísané v slovenských korunách, na euro. Túto povinnosť si mali obchodné spoločnosti splniť najneskôr do 01.12.2020 inak im hrozil výmaz z Obchodného registra SR.

Z AKÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV VYPLÝVA POVINNOSŤ ZMENIŤ ZÁKLADNÉ IMANIA A MENOVITÚ HODNOTU VKLADOV SPOLOČNÍKOV NA EURÁ?
 
Základnú povinnosť zmeny na eurá zaviedol pre obchodné spoločnosti zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zavedení eura“).-
 
Podľa § 10 ods. 2 zákona o zavedení eura: „Každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, je povinná bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.“
 
Jednotlivé pravidlá pre zmenu hodnôt v slovenských korunách na eurá upravuje zákon o zavedení eura v spojení s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 Z.z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.
 
NESPLNILI STE SI TÚTO POVINNOSŤ DO DECEMBRA 2020? VAŠEJ SPOLOČNOSTI HROZÍ VÝMAZ
 
Spočiatku nebola stanovená lehota, do kedy bolo potrebné vykonať zmenu základného imania a menovitých hodnôt vkladov spoločníkov na eurá. Platilo však, že ak po zavedení eura chcela obchodná spoločnosť vykonať akúkoľvek zmenu údajov v Obchodnom registri SR, musela zároveň vykonať zmenu základného imania a vkladov spoločníkov na eurá, inak by jej Obchodný register SR inú zmenu odmietol vykonať.
 
Aj napriek tomu si túto povinnosť mnoho obchodných spoločností nesplnilo ani v roku 2019.  Preto v októbri 2020 zákonodarca určil, že  obchodné spoločnosti majú splniť túto povinnosť najneskôr do 01.12.2020 a stanovil, že  ak ani do tohoto termínu  nevykonajú zmenu na eurá, Obchodný register SR ich z registra vymaže.
 
Obchodný register SR upozornil obchodné spoločnosti, ktoré si túto povinnosť nesplnili v lehote do 01.12.2020, na hroziaci výmaz. V Obchodnom vestníku SR boli zverejnené zoznamy obchodných spoločností, ktoré budú vymazané práve z tohto dôvodu, že nezmenili hodnoty základného imania a vkladov spoločníkov na eurá.
 
DÁ SA EŠTE NIEČO VYKONAŤ PRE ZÁCHRANU MOJEJ SPOLOČNOSTI?
 
Je možné, že ste práve v týchto dňoch zistili, že obchodné imanie a vklady spoločníkov ste vo svojej spoločnosti ponechali v slovenských korunách a neurobili ste zmenu na euro. Úprimne povedané, je to problém. Ak vašej spoločnosti ešte neprišlo potvrdenie o výmaze spoločnosti z Obchodného registra SR, odporúčame vám pokúsiť sa aspoň dodatočne vykonať zápis zmeny základného imania a vkladov spoločníkov zo slovenskej koruny na euro. Je treba povedať, že zákon s takýmto úkonom priamo nepočíta a explicitne s ním nespája následky dodatočného splnenia povinnosti a ponechanie spoločnosti v registri. Takýto postup skôr vnímame ako pokus urobiť posledné možné opatrenia na záchranu spoločnosti.
 
Čo k tomu budete potrebovať? K vykonaniu zmeny je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia/jediného spoločníka, v rámci ktorého valné zhromaždenie/jediný spoločník schváli vykonanie zmeny spočívajúcej v zmene hodnôt základného imania a vkladov spoločníkov na eurá a zároveň schváli zmenu spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny v časti, ktorá obsahuje údaje o výške vkladov spoločníkov a základného imania spoločnosti. Následne je potrebné podať návrh na zápis zmeny do Obchodného registra SR prostredníctvom elektronického formulára na to určeného.
 
UŽ VAŠU SPOLOČNOSŤ VYMAZALI? RIEŠENÍM MÔŽE BYŤ ČO NAJSKORŠIE ZALOŽENIE NOVEJ SPOLOČNOSTI
 
Stalo sa, že vašej spoločnosti už bolo doručené potvrdenie o výmaze spoločnosti z Obchodného registra SR z dôvodu toho, že ste nestihli stanovenú lehotu? V tomto prípade je potrebné určite založiť novú spoločnosť, aby ste mohli aj naďalej poskytovať zdravotnú/lekárenskú starostlivosť.
 
Je potrebné sa žiaľ pripraviť na zložitejšiu administratívu a splnenie podmienok pre získanie všetkých potrebných rozhodnutí príslušných štátnych autorít, ktoré môže presiahnuť aj tri kalendárne mesiace.
K založeniu spoločnosti je potrebná príprava viacerých dokumentov, ako napr. príprava spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, podpisové vzory konateľov, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla a ďalšie. Po podpise všetkých potrebných listín sa podáva najprv návrh na zápis predmetov činnosti do živnostenského registra SR a následne sa spoločnosť zapíše do Obchodného registra SR, kedy spoločnosť začína právne existovať.
 
Po tomto svojom vzniku spoločnosť požiada Úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky a až tak sa môže obrátiť aj na príslušnú autoritu o získanie potrebného povolenia na poskytovanie zdravotnej, či lekárenskej starostlivosti (najmä VÚC). Teda až po získaní povolenia od príslušnej autority môže spoločnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Tu však treba ešte počítať aj s časom na uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami a získanie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
VIEM SI SPOLOČNOSŤ ZALOŽIŤ SÁM?
 
Všetky úkony spojené s pokusom o záchranu „ešte nevymazanej“ spoločnosti, či so založením novej spoločnosti sa dajú absolvovať bez toho, aby lekár/lekárnik nutne spolupracoval s právnym konzultantom. Vyžaduje si to však čas potrebný na prípravu dokumentov, schopnosť elektronicky komunikovať s Obchodným registrom SR a s príslušnými úradmi.
 
Ak vaša spoločnosť ešte nebola vymazaná alebo ak už aj výmaz vašej spoločnosti prebehol, radi vám poskytneme právnu pomoc pri riešení danej situácie. Komplexne zabezpečíme prípravu jednotlivých podkladov pre riešenie konkrétnej situácie a zároveň vykonáme potrebné kroky za vás aj vo vzťahu k príslušným registrom (obchodný register SR/živnostenský register SR). Stačí, ak nás budete kontaktovať telefonicky na čísle: +421 948 075 965 alebo emailom na: podpora@medipravnik.sk

(Počet prečítaní: 678)