mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Obchodný register SR bude vykonávať zosúladenie údajov o spoločníkoch a konateľoch automatizovane

Mgr. Lenka Kavarniková   |   25.11.2021

Informovali sme vás, že v októbri 2020 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla pre spoločnosti (a teda aj ambulancie a lekárne, ktoré vystupujú vo forme s.r.o.) povinnosť zosúladiť údaje spoločníkov a konateľov spoločnosti v obchodnom registri sa aktuálnym stavom. Parlament prijal a prezidentka podpísala novelu zákona o obchodnom registri, ktorá určila, že Obchodný register SR bude vykonávať zosúladenie údajov automatizovane. V najbližších riadkoch vám priblížime podmienky za akých sa bude automatizované zosúladenie vykonávať a kedy bude musieť spoločnosť aj napriek tomu vykonať zosúladenie údajov v Obchodnom registri SR sama.

V ČOM SPOČÍVA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI SR?
 
Prijatím novely Obchodného zákonníka došlo k zmene rozsahu údajov zapisovaných do Obchodného registra SR (ďalej ako „OR SR“). Vo vzťahu k spoločníkom a štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom) sa vymedzilo, že sa majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy narodenia a rodné čísla. V súvislosti s touto zmenou sa zároveň stanovila povinnosť obchodných spoločností, ktoré tieto údaje nemajú zapísané v OR SR, zosúladiť ich s aktuálnymi požiadavkami v zmysle Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. To platí nie len v prípade, ak spoločníci a konatelia nemajú zapísané v OR SR rodné čísla a dátumy narodenia, ale aj v prípade, ak spoločník alebo konateľ majú zapísané v OR SR staré adresy trvalého pobytu alebo meno za slobodna.
 
Túto povinnosť je potrebné splniť si najneskôr do 30.09.2022. Prvotne je to teda koncipované ako povinnosť obchodných spoločností zosúladiť si tieto údaje v OR SR. Parlament však schválil novelu zákona o obchodnom registri, ktorú podpísala aj prezidentka SR, v zmysle ktorej sa má vykonávať takéto zosúladenie údajov v OR SR automatizovane. Dobrá správa je teda, že OR SR bude môcť tieto údaje zapísať aj sám, a to od 1.12.2021, pričom bude čerpať z dostupných databáz a registrov. O úspešnosti zápisu bude obchodná spoločnosť informovaná elektronicky (cez schránku www.slovensko.sk) najneskôr do 30.5.2022.
 
Ak však do tohto termínu obchodnej spoločnosti nedôjde informácia o zápise v OR SR, bude musieť spoločnosť sama oznámiť tieto údaje OR SR, a to do už vyššie spomínaného termínu 30.9.2022.
 
ČO SA MÔŽE UDIAŤ?
 
V zmysle toho, že sa bude zosúladenie údajov vykonávať automatizovane, môžu nastať dve situácie, a to:
1) Najneskôr do 30.5.2022 príde obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk oznámenie zo strany OR SR, že údaje k danej spoločnosti boli zapísané – v takom prípade už nie je potrebné nič robiť, všetko je vybavené
2) Do 30.5.2022 nepríde obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk žiadna informácia od OR SR. V takom prípade sú dve možnosti:

a) požadované údaje už v OR SR spoločnosť má zapísané a preto OR SR nemusel nič zapisovať, alebo 

b) požadované údaje je treba zapísať, no OR SR ich nedokázal z dostupných registrov vyhľadať, a preto ich musí spoločnosť na OR SR oznámiť sama.
 
Z uvedeného vyplýva, že ak obchodnej spoločnosti do 30.5.2022 nepríde žiadne oznámenie, musí vo svojich dokumentoch (Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva) zistiť, či požadované údaje má zapísané alebo nie. Ak ich zapísané nemá, musí pripraviť rozhodnutie valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie jediného spoločníka), ktorým prijme zmenu svojho zakladateľského dokumentu a takto upravený dokument oznámiť aj s príslušným formulárom na OR SR.
 
BUDE SA PLATIŤ SÚDNY POPLATOK ZA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV?
 
Od 1.12.2021 sa bude zosúladenie údajov v OR SR vykonávať bezplatne - čiže bez zaplatenia súdneho poplatku vo výške 33,- eur. Zápis do OR SR bude bezplatný v prípade, ak sa zápis bude týkať výlučne údajov, ktorými sa zosúladia údaje o spoločníkoch a konateľoch. Ak sa bude zároveň v rámci zosúladenia zapisovať napr. aj zmena predmetu činnosti alebo iné zmeny v spoločnosti, takýto návrh OR SR odmietne a zápis nevykoná.
 
RADI VÁM S TÝM POMÔŽEME!
 
Celý tento proces si môžete zabezpečiť sami. V prípade, ak sa vám to zdá zložité, radi pre vás službu zápisu údajov do OR SR zabezpečíme. Ak sa obávate, že na túto povinnosť zabudnete a do 30.05.2022 si neskontrolujete, či vám OR SR oznámil/neoznámil zápis údajov, tak nás môžete kontaktovať ihneď a tento zápis vieme zrealizovať obratom za vás.
 
My vám vypracujeme listiny pre OR SR a následne vykonáme zápis do OR SR. Keďže sa od 1.12.2021 zápis údajov do OR SR bude vykonávať bez súdneho poplatku v sume 33,- eur, cena za túto službu je 99 eur bez DPH (118,80 eur s DPH).
 
Stačí nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle 0948 075 965 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk
 

(Počet prečítaní: 872)