mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Výdaj veterinárnych liekov lekárňou vs. maloobchodný predaj veterinárnych liekov veterinárnymi lekármi

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.9.2021

Do zákona o liekoch sa navrhuje vložiť právna úprava týkajúca sa veterinárnych liekov. Zákon o liekoch úpravu otázky veterinárnych liekov už obsahuje, ale navrhovaná právna úprava má zosúladiť aktuálny právny stav s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (ďalej ako „nariadenie“), ktoré upravuje pravidlá týkajúce sa veterinárnych liekov, ich výroby, registrácie a reklamy. V nasledujúcich riadkoch Vám prinesieme informácie ohľadom výdaja veterinárnych liekoch lekárňou a ich maloobchodného predaja mimo lekárne.

VETERINÁRNE LIEKY A ICH VÝDAJ LEKÁRŇAMI

Lekárenská starostlivosť v zmysle zákona o liekoch zahŕňa zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov vrátane ich internetového výdaja. Liekom sa v zmysle zákona o liekoch chápe humánny liek určený pre človeka, ale aj veterinárny liek.

Lekárne majú oprávnenie vydávať lieky formou:

1. priameho výdaja v kamennej lekárni alebo

2. prostredníctvom internetového výdaja.

Vyššie uvedené platí aj pre veterinárne lieky. Tie sa tak isto ako humánne lieky rozlišujú na lieky viazané na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. V prípade veterinárnych liekov sa lekársky predpis označuje ako veterinárny predpis.

Zákon o liekoch však výslovne vymedzuje, že lieky humánne/veterinárne viazané na lekársky/veterinárny predpis môžu byť vydávané iba v kamennej lekárni a nesmú byť predmetom internetového výdaja.

Podľa § 22 ods. 2 písm. a) zákona o liekoch (cit.): "Predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis."

VÝDAJ VETERINÁRNYCH LIEKOV VS. MALOOBCHODNÝ PREDAJ VETERINÁRNYCH LIEKOV

Lekárne sú oprávnené vydávať veterinárne lieky v zmysle získaného povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pre lekárne sa tak nevyžaduje osobitné povolenie na vydávanie veterinárnych liekov.

Ako sme uviedli už vyššie veterinárne lieky sa vydávajú v lekárňach. V súlade s nariadením sa však navrhuje upraviť otázka výdaja veterinárnych liekov aj mimo lekárne v rámci ich maloobchodného predaja a maloobchodného predaja na diaľku. Ten sa však bude realizovať na základe osobitného povolenia. Žiadosť o povolenie sa bude podávať regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely zákona o liekoch maloobchodný predaj vrátane maloobchodného predaja na diaľku sa má vytvoriť "v záujme uľahčenia a zefektívnenia prístupu k veterinárnym liekov pre vlastníkov a chovateľov zvierat a tým znižovanie administratívnej záťaže"

Žiadosť o vydanie povolenia na maloobchodný predaj a maloobchodný predaj na diaľku bude môcť podať iba súkromný veterinárny lekár a bude obsahovať:

a) meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, číslo osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto a sídlo vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti,

b) adresu miesta vykonávania maloobchodného predaja a doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých sa bude maloobchodný predaj vykonávať,

c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre žiadateľa o povolenie na maloobchodný predaj veterinárnych liekov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o podmienkach realizácie maloobchodného predaja veterinárnych liekov a úprave ich vydávania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1287)