mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Všeobecný lekár je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie špecialistovi

Mgr. Miriam Tipánová   |   24.6.2020

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V tomto zákone sú obsiahnuté povinnosti súvisiace so zdravotnou dokumentáciou, ktoré musia dodržiavať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

V praxi sa však môže stať, že lekár nesprístupní údaje zo zdravotnej dokumentácie pacientovi, alebo naopak, sprístupní údaje zo zdravotnej dokumentácie ale nesprávnej osobe, napríklad rodičovi pacienta, aj napriek skutočnosti, že pacient je plnoletý a má spôsobilosť na právne úkony. Taktiež sa v praxi môže stať, že všeobecný lekár neposkytne špecialistovi výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta aj napriek jeho žiadosti. Preto si v článku rozoberieme problematiku sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a poskytovanie údajov formu výpisu.

VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

V prípade, ak sa zdravotná dokumentácia vedia v písomnej forme, tak údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje:

a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla,

b) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne

c) identifikačné údaje poskytovateľa

d) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

e) prehľad o doterajšej liečbe,

f) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

g) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

POVINNOSŤ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania.

POVINNOSŤ ODBORNÉHO LEKÁRA

Odborný lekár je taktiež  na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania napríklad aj:

a) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,

b) inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

c) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,

d) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.,

e) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,

f) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Typickým príkladom na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie je prípad, kedy si ju od poskytovateľa vyžiada orgán činný v trestnom konaní v rámci trestného konania. OČTK vyšetruje, či poskytovateľ poskytol zdravotnú starostlivosť správne ( lege artis) na podnet poškodeného pacienta.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč a ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete komu každému je lekár povinný sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie a naše odporúčania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 6786)