mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ako sa brániť pred nezodpovedným organizátorom APS?

Mgr. Miriam Tipánová   |   5.5.2020

Tak ako každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má aj organizátor ambulantnej pohotovostnej služby mnoho povinností. V praxi sa však môže stať, že organizátor porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Nielen povinnosti, ktoré má voči príslušnému samosprávnemu kraju, ale aj povinnosti, ktoré musí plniť voči lekárom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci ambulantnej pohotovostnej služby.

POVINNOSTI ORGANIZÁTORA A SANKCIE ZA ICH NEDODRŽANIE

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že povinnosti organizátora sú uvedené najmä v zákone č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Sankcie, ktoré je možno udeliť organizátorovi za neplnenie povinnosti nenájdete v tom istom zákone, ale v zákone  č. 578/2004 Z. z. o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Medzi základné povinnosti, ktoré organizátorovi vyplývajú zo zákona o zdravotnej starostlivosti možno zaradiť nasledovné:

1. Organizátor je povinný zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v čase od 16.00 do 22.00 hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7.00 do 22.00 hodiny v dňoch pracovného pokoja.

Sankcia: za nesplnenie povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 663 eur.

2. Organizátor je povinný doručiť najneskôr do desiateho kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu, ktorý je vymedzený v zákone.

Sankcia: za nesplnenie povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 16 596 eur zo strany samosprávneho kraja.

3. Lekárom, za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci APS patrí odmena, ktorú je povinný uhradiť organizátor.

Sankcia: za nesplnenie povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 3 319 eur zo strany Ministerstva zdravotníctva SR.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediprávnik mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako postupovať v prípade neplnenia  povinnosti zo strany organizátora, a či má vplyv vyšší vek lekára na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci APS.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1714)