mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Všeobecné obchodné podmienky pre ambulancie - 1. časť

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.10.2021

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda môže byť uzatvorená v písomnej alebo aj ústnej forme (v prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vyžaduje písomná forma dohody). Základom je mať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti upravené vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a pacienta, tiež otázku podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti (odplata za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, prípadné poskytovanie nadštandardných služieb), otázku ochrany osobných údajov a aj otázku riešenia sporov v prípade ich vzniku medzi poskytovateľom a pacientom. Pokiaľ by všetky tieto náležitosti mali byť obsiahnuté v jednej dohode, mala by kopu strán, čo je pre lekárov a pacientov nereálne. Vzájomné práva a povinnosti je možné v rámci záväzkových vzťahov upraviť aj všeobecne pre všetkých rovnako, a to formou všeobecných obchodných podmienok. To platí aj pre ambulancie pri úprave podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom a úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu lekár - pacient. V najbližších riadkoch vám prinesieme informácie o tom, čo by mali všeobecné obchodné podmienky ambulancie obsahovať a na čo nie je potrebné pri ich tvorbe zabúdať.

OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
 
Obsah všeobecných obchodných podmienok (VOP) závisí od typu obchodného vzťahu, ktorý by VOP mali upravovať a tiež aj od typu zmluvného partnera. Rôzne právne predpisy stanovujú v závislosti od obsahu právneho vzťahu informácie, ktoré majú byť upravené v rámci záväzkového vzťahu a tiež prípadné informácie, ktoré majú byť poskytnuté zmluvnému partnerovi.
 
V rámci VOP, ktoré upravujú právny vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, odporúčame vymedziť najmä:
1. identifikačné údaje poskytovateľa
2. základné pojmy používané vo VOP
3. vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pacienta
4. podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi
5. podmienky objednávania pacientov a ordinačné hodiny
6. odplata za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
7. ochrana osobných údajov
8. mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka
9. riešenie prípadných sporov
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV POUŽÍVANÝCH VO VOP
 
Základným predpokladom pre vytvorenie VOP je jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Spočíva v označení vo forme: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, kontaktné údaje poskytovateľa (telefónne číslo, prípadne aj emailový kontakt). Pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je potrebné jasne vymedziť aj špecializačný odbor, v ktorom daný poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť.
 
V úvode VOP je potrebné upraviť aj základné pojmy, ktoré sa budú vo VOP používať, aby bolo jasné, ktorý pojem, čo označuje a nevznikali nezrovnalosti pri výklad jednotlivých častí VOP.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o ďalších oblastiach, ktoré majú byť vo VOP upravené.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1184)