mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Sú lekári povinní vydávať potvrdenia o chorobe pre deti do školy/materskej školy?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   1.10.2021

Určite sa vám ako lekárom pri výkone svojho povolania stalo, že od vás rodičia vyžadovali potvrdenie o chorobe z dôvodu toho, že ich dieťa bolo doma - nenavštevovalo školu alebo materskú školu z dôvodu choroby. Kedy sa takéto potvrdenie predkladá? Majú vôbec lekári zákonnú povinnosť takéto potvrdenie vydať?

KEDY SA POTVRDENIE O CHOROBE PREDKLADÁ?
 
Základné práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa vyučovacieho procesu, ako aj ich zákonných zástupcov upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak dieťa/žiak nenastúpi do školy/materskej školy na vyučovací deň, rodičia sú povinní ohlásiť jeho neprítomnosť bez zbytočného odkladu. Ako ospravedlniteľná neprítomnosť je uznaná najmä choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach (§ 144 ods. 9 školského zákona).
 
V závislosti od dĺžky neprítomnosti dieťaťa/žiaka na vyučovacích dňoch sa odvíja aj spôsob ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa v škole/materskej škôlke, a to nasledovne:
 
1. ak neprítomnosť dieťaťa trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa/žiaka,
2. ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni (z dôvodu ochorenia), neprítomnosť sa ospravedlňuje potvrdením od lekára, ktoré predloží dieťa/žiak/jeho zákonný zástupca (§ 144 ods. 10 školského zákona).
 
Pokiaľ je žiak plnoletý ospravedlňuje sa sám v súlade s podmienkami vyššie uvedenými - sám musí ohlásiť svoju neprítomnosť v škole a tiež musí sám predložiť potvrdenie od lekára, ak jeho neprítomnosť trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni.
 
 
PREDĹŽENIE DOBY NEPRÍTOMNOSTI, KEDY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ POTVRDENIE OD LEKÁRA
 
Podľa § 150 ods. 8 školského zákona môže minister školstva rozhodnúť v prípade vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie napr. o mimoriadnom prerušení školského vyučovania alebo aj o zmene termínov týkajúcich sa organizácie školského školského roka. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a v súlade s ust. § 150 ods. 8 školského zákona rozhodol minister školstva o predĺžení lehoty neprítomnosti dieťaťa, kedy je potrebné už predložiť potvrdenie od lekára. Podľa rozhodnutia ministra školstva sa predlžuje doba, kedy je už potrebné predložiť lekárske potvrdenie o chorobe z viac ako troch na viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
 
Aktuálne rozhodnutie ministra školstva k predĺženiu doby neprítomnosti dieťaťa účinné od 01.09.2021 nájdete na tomto odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/20611.pdf .
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, či má lekár zákonnú povinnosť vydať potvrdenie o chorobe.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 6525)