mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže ukladať pokuty za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   1.6.2021

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ako „úrad“) bola s účinnosťou od 1. mája 2021 zverená nová kompetencia s ohľadom na vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kompetencia sa týka možnosti uloženia sankcie v prípade, ak úrad zistí, že poskytovateľ neviedol zdravotnú dokumentáciu pacienta v súlade s právnymi predpismi.

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA PACIENTA

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je viesť zdravotnú dokumentáciu pacientov podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti).

 Zdravotná dokumentácia sa vedie v:

a) v písomnej forme

b) v elektronickej forme v rámci elektronickej zdravotnej knižky

Zdravotná dokumentácia obsahuje

a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla,

b) údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),

c) údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky,

e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

f) údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o osobnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

g) epidemiologicky závažné skutočnosti,

h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

i) identifikačné údaje poskytovateľa.

Podmienky týkajúce sa vedenia zdravotnej dokumentácie sú vymedzené v § 19 až 21 zákona o zdravotnej starostlivosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete akú výšku pokuty bude môcť uložiť ÚDZS za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1064)