mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Spracúvanie osobných údajov v zdravotníctve, ako na to?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   26.5.2023

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa v posledných rokoch stali citlivou a dôležitou témou. Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou prinášajú stále nové výzvy v tejto oblasti. Preto sme sa opäť rozhodli venovať patričnú pozornosť tejto téme, ktorá je dôležitá pre každého z nás, a o to viac dôležitejšia v zdravotníckom sektore, ktorého predmetom sú obzvlášť citlivé informácie.
 
Právny rámec spracovania osobných údajov tvoria dva základne právne predpisy. V prvom rade je to Nariadenie GDPR (2016/679), ktoré má vo všeobecnosti prednosť pred národnou právnou úpravou a zákon o ochrane osobných údajov (z. č. 18/2018 Z. z.). Uvedené právne predpisy obsahujú základne postuláty v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov. Avšak, kým nariadenie GDPR má všeobecný charakter, zákon môže obsahovať v určitých oblastiach špecifickú právnu úpravu, vtedy bude mať prednosť pre nariadením GDPR.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?
 
V úvode považujeme za dôležité objasniť pár základných pojmov používaných v oblasti spracúvania osobných údajov. Nariadenie GDPR definuje spracúvanie osobných údajov ako operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, využívanie, vymazanie alebo likvidácia, a iné. Pričom pod pojmom osobný údaj je potrebné rozumieť také informácie o fyzickej osobe, na základe ktorých je možné fyzickú osobu identifikovať. Ide predovšetkým o údaje ako meno, lokalizačné údaje alebo odkaz na prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.
 
Na prvý pohľad takto vymedzené pojmy môžu budiť dojem komplikovanosti, avšak nie je tomu tak. Do styku s osobnými údajmi prichádzame častejšie, ako si myslíme. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri svojej činnosti prichádzajú do styku s osobnými údajmi svojich pacientov na dennej báze – pri zapísaní pacienta do poradovníka v čakárni, od tohto momentu je poskytovateľ zodpovedný za správnosť a zákonnosť narábania s osobným údajom, akým je meno pacienta. To isté platí aj pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
 
Zásady spracúvania osobných údajov
 
Náležitú pozornosť je potrebné venovať predovšetkým zásadám spracúvania osobných údajov. Zásady majú dvojitú úlohu. V prvom rade vyjadrujú základné myšlienky a filozofiu, ktorú je potrebné pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať. Zároveň, zásady plnia funkciu interpretačných pravidiel v prípade výkladových nejasností. Prípadne nejasnosti je potrebné vždy posudzovať v súlade s nimi. Považujeme za dôležité dodať, že za porušenie ktorejkoľvek zo zásad predpisuje nariadenie GDPR najvyššiu možnú administratívnu pokutu. Zásad je dokopy sedem:
 
1. Zásada zákonnosti,
2. Zásada obmedzenia účelu,
3. Zásada minimalizácie osobných údajov,
4. Zásada správnosti,
5. Zásada minimalizácie uchovávania,
6. Zásada integrity a dôvernosti,
7. Zásada zodpovednosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, čo znamená zásada zákonnosti v medicínskom kontexte.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 684)