mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Rozšírený zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Mgr. Miriam Tipánová   |   26.6.2020

Tak ako lekár aj sestra je zdravotníckym pracovníkom a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je subjektom, ktorý poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci svojej ošetrovateľskej praxe.

Sestra môže poskytovať zdravotnú starostlivosť dvojako – ambulantne aj ústavne. Na to, aby mohla poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť musí spĺňať viacero podmienok upravených v zákone. Jednou podmienkou je registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Registrácia a členstvo v komore nie sú synonymické pojmy, preto si ich netreba  zamieňať.

REGISTRÁCIA V KOMORE VS. ČLENSTVO V KOMORE

Hlavným rozlišovacím znakom je to, že registrácia je povinná, pričom členstvo je dobrovoľné. Je teda na rozhodnutí sestry, či sa stane alebo nestane členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pričom takúto slobodnú voľbu pri registrácii nemá.

Neopomenuteľnou podmienkou registrácie do príslušnej komory je získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá sa nadobúda absolvovaním štúdia.  Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore (v prípade sestier v odbore ošetrovateľstvo), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa (ambulancie, nemocnice, liečebne...).

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti stanovuje, že na to, aby sestra bola zaregistrovaná do komory, potrebuje vyplniť tlačivo „Oznámenie postupu pri registrácii“, ktoré je dostupné spolu s detailným popisom postupu na webovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  (http://www.sksapa.sk/obsah/registracia/postup-pri-registracii.html). Po doručení tohto tlačiva má Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek povinnosť zapísať sestru do registra do 10 dní od doručenia tlačiva a vydať jej potvrdenie o registrácii.

Oznámenie údajov na zápis do registra je zákonnou povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka, pričom pri nedodržaní tejto povinností hrozí zdravotníckemu pracovníkovi (sestre) pokuta zo strany Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek až do výšky 663 EUR.

Deň zápisu do registra sestier, t. j. deň uvedený na potvrdení o registrácii je významným dňom aj z hľadiska sústavného vzdelávania. Týmto dňom totiž „začína“ 5-ročný hodnotiaci cyklus v rámci sústavného vzdelávania sestier.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM, sa dozviete aké zdravotnícke pomôcky sestra bude môcť predpisovať od 1. 7. 2020.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac