mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Rozšírený zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Mgr. Miriam Tipánová   |   26.6.2020

Tak ako lekár aj sestra je zdravotníckym pracovníkom a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je subjektom, ktorý poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci svojej ošetrovateľskej praxe. Sestra pri výkone svojej práce musí tak isto ako lekár dodržiavať prísne pravidlá, ktoré sú špecifické vzhľadom na oblasť jej pôsobenia. Musí dodržiavať povinnú mlčanlivosť, dávať pozor, aby nedošlo k zámene pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, či dbať na to, aby sa v ambulancii dodržiavali pravidla spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (pacientov). Okrem povinností právna úprava sestrám dáva aj určité oprávnenia. 

Sestra môže poskytovať zdravotnú starostlivosť dvojako – ambulantne aj ústavne. Na to, aby mohla poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť musí spĺňať viacero podmienok upravených v zákone. Jednou podmienkou je registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Registrácia a členstvo v komore nie sú synonymické pojmy, preto si ich netreba  zamieňať.

REGISTRÁCIA V KOMORE VS. ČLENSTVO V KOMORE

Hlavným rozlišovacím znakom je to, že registrácia je povinná, pričom členstvo je dobrovoľné. Je teda na rozhodnutí sestry, či sa stane alebo nestane členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pričom takúto slobodnú voľbu pri registrácii nemá.

Neopomenuteľnou podmienkou registrácie do príslušnej komory je získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorá sa nadobúda absolvovaním štúdia.  Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore (v prípade sestier v odbore ošetrovateľstvo), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa (ambulancie, nemocnice, liečebne...).

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti stanovuje, že na to, aby sestra bola zaregistrovaná do komory, potrebuje vyplniť tlačivo „Oznámenie postupu pri registrácii“, ktoré je dostupné spolu s detailným popisom postupu na webovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  (http://www.sksapa.sk/obsah/registracia/postup-pri-registracii.html). Po doručení tohto tlačiva má Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek povinnosť zapísať sestru do registra do 10 dní od doručenia tlačiva a vydať jej potvrdenie o registrácii.

Oznámenie údajov na zápis do registra je zákonnou povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka, pričom pri nedodržaní tejto povinností hrozí zdravotníckemu pracovníkovi (sestre) pokuta zo strany Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek až do výšky 663 EUR.

Deň zápisu do registra sestier, t. j. deň uvedený na potvrdení o registrácii je významným dňom aj z hľadiska sústavného vzdelávania. Týmto dňom totiž „začína“ 5-ročný hodnotiaci cyklus v rámci sústavného vzdelávania sestier.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM, sa dozviete aké zdravotnícke pomôcky sestra bude môcť predpisovať od 1. 7. 2020.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1538)