mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Prehliadka mŕtveho tela - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou navrhuje zmeny

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.6.2021

Prehliadka mŕtveho tela je činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme, ktorú realizuje prehliadajúci lekár v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. Zisťuje sa ňou čas a príčina smrti, pričom v súčasnosti ju vykonávajú najmä organizátori prehliadok mŕtvych tiel, ktorí v rámci verejného obstarávania „vysúťažili“ uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Čo však v prípade, ak v rámci určitého samosprávneho kraja nie je uzatvorená žiadna takáto zmluva? Nižšie sa komplexne pozrieme na systém zabezpečovania prehliadok mŕtvych tiel podľa súčasného právneho stavu.

PREHLIADKA MŔTVEHO TELA V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ako sme už spomenuli vyššie, prehliadku mŕtveho tela vykonáva prehliadajúci lekár, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (oprávnenie vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). V prípade, ak dôjde k úmrtiu priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (v nemocnici), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tejto nemocnice, zabezpečí prehliadku mŕtveho tela prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie v danej nemocnici.

PREHLIADKA MŔTVEHO TELA MIMO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V prípade úmrtia osoby mimo nemocnice, obhliadku mŕtveho tela prioritne zabezpečuje organizátor prehliadok mŕtvych tiel (ďalej aj ako „organizátor“), ktorý má uzatvorenú zmluvu na ich zabezpečenie. Zmluva na zabezpečenie prehliadky mŕtvych tiel (ďalej aj ako „zmluva“) sa uzatvára s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá bola vybratá v proces verejného obstarávania. Existujú však dôvody zaujatosti, ktoré vylučujú uzatvorenie zmluvy s určitým okruhom fyzických a právnických osôb.

Zmluva nemôže byť uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou:

a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“),

b) ktorá je alebo v posledných 24 mesiacoch bola spoločníkom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom kontrolného orgánu prevádzkovateľa pohrebnej služby,

c) u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k veci,

d) ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva alebo úradu,

e) ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom kontrolného orgánu prevádzkovateľa pohrebnej služby.

Uzavretím zmluvy sa zároveň organizátorovi určí územie samosprávneho kraja, pre ktorý je povinný zabezpečovať prehliadky mŕtvych tiel. Samotný organizátor je povinný:

a) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť vykonanie prehliadky mŕtveho tela prostredníctvom prehliadajúceho lekára na tom území samosprávneho kraja, pre ktorý má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,

b) zabezpečiť nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára,

c) zabezpečiť prepravu prehliadajúceho lekára na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť,

d) vyhotoviť rozpis vykonávania prehliadky mŕtveho tela (ďalej len „rozpis organizátora“) a zaslať rozpis organizátora operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a úradu najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý sa rozpis organizátora vyhotovuje,

e) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb alebo k poskytovaniu informácií o pohrebných službách s cieľom uprednostniť konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o postupe zabezpečenia prehliadky mŕtvych tiel, v prípade, ak nie je organizátorom zmluvne pokryté územie určitého samosprávneho kraja.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 327)