mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť - I. časť - plánovaná liečba v cudzine

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.6.2021

Právna úprava cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je zastrešená na úrovni Európskej únie nariadením 883/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších úprav a smernicou č. 2011/24/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Európska právna úprava sa premietla aj do našich právnych predpisov. Nižšie si priblížime, aké sú podmienky pre poskytnutie plánovanej liečby v cudzine.

CEZHRANIČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY

Slovenská právna úprava cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v nasledovných právnych predpisoch:

a) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§9a - §10) (ďalej aj ako „zákon o ZP“)

b) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z.z. ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj ako „vyhláška č. 232/2014 Z.z.“)

c) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia (ďalej aj ako „vyhláška č. 341/2013 Z.z.“)

d) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§11 ods. 2)

e) Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§3 ods. 13 a 14)

f) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§79 ods. 1 písm. zf) až zh) a § 79b)

g) Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§6b, §18 ods. 4 a 5, §20 d)

h) Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§23 ods. 1 písm. am) a an), §120a, §121b, § 138 ods. 5 písm. bf) a bg))

i) Zákon č. 220/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (týmto zákonom sa implementovala smernica EÚ do nášho právneho poriadku)

PLÁNOVANÁ LIEČBA V CUDZINE A PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

V podmienkach našej krajiny sa na účely preplatenia nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vyžaduje predchádzajúci súhlas na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine, ak táto patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR a:

a) ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote pri zohľadnení súčasného zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia,

b) požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou liečby, sa v Slovenskej republike nevykonáva,

c) boli vyčerpané všetky možnosti liečby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu poistenca,

d) poistenec má bydlisko v inom členskom štáte a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v Slovenskej republike, v mieste bydliska, alebo

e) ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v Slovenskej republike.

Samotná plánovaná zdravotná starostlivosť zahŕňa ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie súhlasu, jednotlivých procedurálnych požiadavkách a o samotnom konaní o udelenie súhlasu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac