mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Plnenie informačných povinností ambulanciou prostredníctvom webu ambulancie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.5.2024

Ambulancie majú v zmysle platných právnych predpisov povinnosť zverejňovať určité informácie týkajúce sa samotnej ambulancie, ale aj zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v nej poskytuje. Niektoré z nich si vyžaduje právna úprava zverejniť priamo aj na webovej stránke ambulancie. Ako to ale urobiť správne a zároveň efektívne? Poďte sa spolu s nami pozrieť na náš právny web ambulancie.
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 09.05.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

POZOR NA POKUTY ZA NEZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ!
 
Zákon o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.) stanovuje pre poskytovateľov povinnosť mať webovú stránku ambulancie a zverejniť na nej informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje (§ 79 ods. 1 písm. zj) zákona). Mnohé ambulancie už webovú stránku dokonca majú zriadenú, ale stáva sa, že na nej nemajú zverejnené všetky informácie, ktoré si vyžadujú zverejniť právne predpisy.

Prečítajte si tiež článok
Pre poskytovateľov vyplýva zo zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z.z.) povinnosť mať webovú stránku a na nej zverejňovať konkrétne informácie. Mnohí lekári už v súčasnosti webovú...
3.5.2024

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj, ktorý zároveň ako orgán dozoru vykonáva v ambulanciách aj kontroly plnenia jednotlivých zákonných povinností. V rámci kontroly sa samosprávny kraj zameriava aj na povinne zverejňované informácie. S každým nesplnením povinnosti je spojená aj sankcia – pokuta, ktorá sa pohybuje v rôznych výškach. Ako sa pokute vyhnúť vo vzťahu k povinne zverejňovaným informáciám? Odpoveď je jednoduchá – právny web ambulancie cez portál mediPRÁVNIK :).
 
AKÉ INFORMÁCIE MOŽNO ZVEREJNIŤ NA PRÁVNOM WEBE AMBULANCIE?

Základným právnym predpisom, ktorý stanovuje povinnosti pre ambulancie, je zákon o poskytovateľoch. Ten v § 79 vymedzuje viacero povinne zverejňovaných informácií. Ďalším dôležitým právnym predpisom je vyhláška MZ SR o minimálnych požiadavkách na interný systém bezpečnosti pacienta (č. 444/2019 Z.z.), ktorá taktiež určuje aké informácie má ambulancia zverejňovať. Poďme sa pozrieť ako vie všetky povinnosti splniť právny web ambulancie na portáli mediPRÁVNIK.

1/ Zverejniť informácie o zdravotníckom zariadení (ambulancii) - § 79 ods. 1 písm. e) zákona o poskytovateľoch
V rámci tejto povinnosti musí ambulancia obsiahnuť údaje o druhu zdravotníckeho zariadenia, odbornom zameraní ambulancie, identifikačné údaje ambulancie (obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia), meno a priezvisko odborného zástupcu (prípadne náhradného odborného zástupcu, ak ho má určeného)
Pokuta: do 663,- eur
 
Identifikačné údaje ambulancie sú viditeľné hneď na úvodnej strane, a to v záhlaví právneho webu, ale aj v jeho spodnej časti. 

 

2/ Zverejniť zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má ambulancia uzatvorené zmluvy - § 79 ods. 1 písm. f) zákona o poskytovateľoch
V rámci tejto povinnosti musí ambulancia zverejniť na viditeľnom mieste zoznam všetkých zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Pokuta: do 663,- eur
 
S povinnosťou zverejnenia zmluvných zdravotných poisťovní úzko súvisí aj povinnosť zverejniť cenník (§ 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch) a zoznam všetkých zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. zp) zákona o poskytovateľoch), a to aj tých, ktoré sú hradené plne alebo čiastočne z verejného zdravotného poistenia.
 
Informácie o zmluvných zdravotných poisťovniach sa nachádzajú hneď na úvodnej obrazovke právneho webu, a to aj s prepojením na cenník ambulancie, ktorý si viete na právny web pridať a sprístupniť ho tak aj svojim pacientom (či už existujúcim alebo novým, ktorí si pred návštevou ambulancie vyhľadávajú o ambulancii bližšie informácie).

3/ Zverejniť schválené ordinačné hodiny/doplnkové ordinačné hodiny - § 79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch
V rámci tejto povinnosti musí ambulancia zverejniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny, ktoré má schválené a potvrdení samosprávnym krajom. V prípade, ak má ambulancia schválené a potvrdené samosprávnym krajom aj doplnkové ordinačné hodiny, musí ich taktiež umiestniť na viditeľnom mieste aj s označením „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“.
Pokuta: do 3.319,- eur

Právny web ambulancie cez portál mediPRÁVNIK obsahuje sekciu „Ordinačné hodiny“, ktorá vám umožní zverejniť informácie o ordinačných hodinách. V prípade, ak máte schválené aj doplnkové ordinačné hodiny, tie si viete taktiež vyplniť a zverejniť pre pacientov. V sekcii „Ako sa objednať“ nájdu pacienti informácie o tom, akým spôsobom sa vo vašej ambulancii môžu objednať na vyšetrenie.

4/ Zverejňovať informácie o zastupujúcej ambulancii v prípade potreby zastupiteľnosti § 79 ods. 1 písm. j) zákona o poskytovateľoch
V prípade potreby zastupiteľnosti (napr. z dôvodu PN lekára alebo dovolenky), musí ambulancia zverejniť informácie, ktorá ambulancia ju zastupuje. V danom prípade nestačí uviesť len napr. „Zastupuje obvod č. 8“, ale zákon o poskytovateľoch v spojení s vyhláškou, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z.), určuje, že ambulancia musí zverejniť informácie o zastupujúcej ambulancii v rozsahu: presné a úplné označenie zastupujúcej ambulancie (obchodné meno, sídlo a pod.), kontaktné údaje na zastupujúcu ambulanciu, ordinačné hodiny zastupujúcej ambulancie a tiež uvedenie adresy prevádzky zastupujúcej ambulancie. Informáciu o zastupiteľnosti je potrebné taktiež oznámiť aj na samosprávnom kraji.

Náš právny web obsahuje aj sekciu „Aktuálne oznamy“, ktorá vám umožní zverejniť informácie aj o prípadnej potrebe zastupiteľnosti (v prípade vašej PN alebo dovolenky) druhou ambulanciou. Doplníte si veľmi jednoducho a rýchlo všetky informácie o vašej „dvojičke“ (identifikačné údaje o nej, ako aj jej ordinačné hodiny a aj kontakty), ktoré si následne pacient môže potom rozkliknúť a oboznámiť sa s nimi.
 
RADI VÁM POMÔŽEME A POSKYTNEME VIAC INFORMÁCIÍ

Je otázka, na ktorú by ste radi dostali odpoveď? Potrebujete poradiť alebo pomôcť s právnym webom ambulancie? Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 075 965 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk. Radi vám poradíme, pretože právna ochrana je dôležitá aj pre vašu ambulanciu :).