mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Pacientsky sumár – čo to je?

Jana Böszörményiová   |   4.10.2017

Návrh novely zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa dotkne mnohých právnych predpisov – jedným z nich je aj zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorého súčasťou je aj pacientsky sumár. V tomto článku sa pozrieme na „koreň“ pacientskemu sumáru, ktorý bude časťou dlho pripravovanej elektronizácie zdravotníctva (e-Health), ktorá by sa mala (konečne) spustiť od januára budúceho roku. Čo je pacientsky sumár a ktoré údaje ho budú tvoriť, si povieme v ďalšom texte.

Sumár v skratke

Pacientsky sumár možno charakterizovať ako súbor tých najdôležitejších informácií o pacientovi, vďaka ktorým sa zdravotnícky pracovník rýchlo a ľahko dozvie o základných aspektoch pacientovho zdravotného stavu. Legislatívny rámec pacientskeho sumára nájdeme v zákone č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Čo je presne obsahom?

Pacientsky sumár by mal obsahovať tie údaje, ktoré by mohli zachrániť pacientovi jeho život. Pôjde konkrétne o:

 • údaj o implantovanej zdravotníckej pomôcke (ak je tento údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti),
 • údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru (ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti),
 • údaj o alergiách (ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti),
 • údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za posledných 6 mesiacov,
 • predpokladaný dátum pôrodu o tehotných pacientiek,
 • údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má daný pacient uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • údaje o inom ošetrujúcom lekárovi pacienta,
 • údaje o kontaktnej osobe určenej pacientom vrátane kontaktu (telefónne číslo, e-mail)
 • kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby.

Dokedy sa majú údaje „stihnúť“ zapísať?

Pôvodná „verzia“ zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme rátala s dátumom 30. jún 2018 – dovtedy mal každý poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti povinnosť vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Znamená to, že povinnosť zapisovať údaje do pacientskeho sumáru by bola iba na pleciach „obvoďákov“. To sa novelou v prípade jej schválenia zmení.

Kto bude zapisovať po novom údaje do pacientskeho sumáru?

Po novom budú mať všeobecní lekári o niečo menej starostí so zapisovaním údajov, nakoľko pri vybraných údajoch ich zapisovanie bude realizovať ošetrujúci lekár (špecialista). Pôjde o tieto údaje:

 • údaj o implantovanej zdravotníckej pomôcke,
 • údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru,
 • údaj o alergiách,
 • kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,
 • predpokladaný dátum pôrodu o tehotných pacientiek.

Všeobecnému lekárovi odpadne aj povinnosť zapísať do pacientskeho sumáru údaj o všeobecnom lekárovi, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – tento údaj bude automaticky aktualizovaný na základe informácií v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Čo sa týka údaju o ošetrujúcom lekárovi a údaja o kontaktnej osobe, tieto údaje môžu aktualizovať aj samotní pacienti cez Národný portál zdravia, alebo aj ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Kto bude mať súhlas „vstúpiť“ do pacientskeho sumára?

Doteraz sme sa zaoberali osobami, ktoré majú povinnosť vykonať zápis do pacientskeho sumáru. Teraz sa na to pozrieme z tej druhej strany – kto má povolenie na nazretie do pacientskeho sumára? Okrem všeobecného a ošetrujúceho lekára ide o týchto zdravotníckych pracovníkov: 

 • liečebný pedagóg, logopéd, klinický psychológ, poradenský psychológ a pracovný psychológ,,
 • zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • osoba oprávnená na výdaj lieku, ktorý je viazaný na lekársky predpis (farmaceut) – toto oprávnenie je obmedzené lehotou 31. december 2021 a podmienené súhlasom pacienta,
 • prehliadajúci lekár po nahlásení úmrtia osoby – taktiež do 31. decembra 2021 a na základe rodného čísla alebo bezvýznamového identifikačného čísla (BIČ) osoby,
 • ošetrujúca sestra alebo pôrodná asistentka po zadaní rodného čísla alebo bezvýznamového BIČ osoby.

Okruh týchto zdravotníckych pracovníkov nie je „uzatvorený“ – získať prístup do pacientskeho sumáru môžu aj iní zdravotnícki pracovníci, no nie len tak „svojvoľne“ – vstup týchto zdravotníckych pracovníkov závisí od toho, či im pacient udelí alebo neudelí na to jeho súhlas.

Odkedy to bude platiť?

Účinnosť navrhovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti  sa v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta predpokladá od začiatku budúceho roka.

(Počet prečítaní: 3835)