mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Lekári, v prípade prijatia novely zákona o liekoch vás čakajú viaceré zmeny!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   2.9.2021

Návrh novely zákona o liekoch (zákon č. 362/2011 Z.z.), ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do pripomienkového konania, prinesie v prípade jeho schválenia viaceré zmeny aj pre lekárov. Legislatívne zmeny sa dotknú predpisovania liekov, ale aj úpravy zodpovednosti lekára špecialistu za vystavenie nesprávneho odporúčania. V rámci legislatívneho konania však môže dôjsť ešte k úpravám návrhu novely zákona o liekoch. V najbližších riadkoch vám prinášame informácie podľa návrhu novely predloženej do pripomienkového konania.

ZMENY V GENERICKEJ PRESKRIPCII

Od decembra roku 2011 predpisujú lekári lieky formou generickej preskripcie (§119 ods. 5 zákona o liekoch). Pri predpisovaní lieku uvedú len účinnú látku, s tým, že môžu alebo nemusia k tejto účinnej látke dopísať názov konkrétneho lieku. Povinnosť generickej preskripcie sa vzťahuje na lieky, ktoré obsahujú liečivo uvedené v zozname liekov, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona o liekoch a v zozname kategorizovaných liekov.

Návrh novely zákona o liekoch vypúšťa zo zákona možnosť uvádzať pri predpise aj názov lieku. Čiže lekári už vôbec nebudú uvádzať pri predpise názov konkrétneho lieku. Budú uvádzať len liečivo. V zmysle dôvodovej správy k návrhu novely zákona o liekoch sa považuje uvádzanie názvu lieku na predpise za nadbytočné vzhľadom na tak dlho realizovaný a už zabehnutý postup generickej preskripcie. Naďalej bude pre predpisujúceho lekára platiť povinnosť uviesť názov lieku, ak pôjde o liek s liečivom, ktoré sa nenachádza v prílohe č. 1 zákona o liekoch alebo pôjde o liek, ktorý obsahuje dve alebo viac liečiv.

Vzhľadom na túto zmenu sa tiež navrhuje upraviť legálnu definíciu náhradného humánneho lieku vymedzenú v ustanovení § 119 ods. 7 zákona o liekoch. Keďže sa pri predpisovaní liekov už nebude uvádzať názov lieku (s výnimkou toho, čo sme uviedli vyššie), aktuálna definícia humánneho lieku by nezodpovedala danému stavu.

Podľa súčasnej právnej úpravy (cit.): "Náhradný humánny liek je humánny liek s rovnakým liečivom, rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou a rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme, rovnakou alebo nižšou úhradou zdravotnej poisťovne a s rovnakou alebo nižšou úhradou pacienta ako liek predpísaný v preskripčnom zázname a na lekárskom predpise.“

Podľa návrhu legislatívnej zmeny (cit.): "Náhradný humánny liek je každý humánny liek zaradený v rovnakej referenčnej podskupine, ak je v tejto referenčnej podskupine zaradených viac liekov." Daná právna úprava by korešpondovala s úpravou vymedzenou v § 6 ods. 4 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, ako bude vymedzená zodpovednosť lekára špecialistu vo vzťahu k ním vystavenému odporúčaniu na predpis liekov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1508)