mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Od novembra pribudne nová povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Ján Pavlík   |   12.10.2018

Lekárne a ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby, by mali zvýšiť pozornosť kvôli niektorým ustanoveniam novely, ktoré začínajú byť účinné už od 1. novembra tohto roka. V súvislosti s novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných zákonov, vznikajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nové povinností, ktoré sa ich priamo týkajú. Novela so sebou prináša povinný zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných zákonov prináša so sebou povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra pre všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Povinnosť zápisu sa netýka subjektov, ktoré sú subjektami verejnej správy alebo eminentom cenných papierov. Táto povinnosť je teda aktuálna pre všetky lekárne a ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, ako právnické osoby a teda sú zapísané v obchodnom registri.

Bude zápis do obchodného registra nahrádzať zápis do registra partnerov verejného sektora?

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa už celkom iste, v rámci svojej činnosti stretli s pojmom konečný užívateľ výhod, v súvislosti s povinnosťou zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora. Vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora, im najčastejšie povinnosť zápisu vzniká pri prekročení finančných limitov pri poskytnutých plneniach od štátu za kalendárny rok. Tejto povinnosti sme sa bližšie venovali v predchádzajúcom článku - Lekárňam pri prekročení limitu môže byť pozastavené plnenie od poisťovne. Spomíname to práve z dôvodu, že povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora si netreba zamieňať s novo vzniknutou povinnosťou a to vyššie spomenutým zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Zápis do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora. Neplatí to ani opačne, teda už vykonaný zápis do  registra partnerov verejného sektora neznamená možnosť opomenutia novej povinnosti zápisu údajov do obchodného registra podľa aktuálnej novely zákona.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, je tým pádom aktuálnou pre úplne všetky lekárne a ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť ako právnické osoby.  Na rozdiel od zápisu do registra partnerov verejného sektora, ktorý sa týka len tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí naplnia zákonné podmienky, najčastejšie prekročenie finančných limitov pri poskytnutom plnení od štátu, za príslušný kalendárny rok. Dôležité je poznamenať, že novo vzniknutú povinnosť zápisu do obchodného registra netreba ignorovať, ani v prípade, že lekáreň alebo ambulancia už vykonali registráciu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora. Aj v tomto prípade je nutné splniť povinnosť registrácie konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Rovnako je to aj v prípadoch, ktoré budú vznikať po účinnosti tejto novely a to, že lekáreň alebo ambulancia bude mať zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri, ale ak naplní zákonné podmienky podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, bude musieť konečného užívateľa výhod zapísať aj do registra partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu, tieto dve naoko rovnaké povinnosti treba od seba striktne odlišovať.

Čo sa zavedením povinnosti  zápisu do obchodného registra sleduje?

Hlavným dôvodom zavádzaných zmien je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí, alebo financovania terorizmu, ako aj zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy.

Komu sa budú zapisované údaje sprístupňovať?

Údaje o konečných užívateľoch výhod zapísaných v obchodnom registri nebudú verejne dostupné  na internetových stránkach obchodného registra, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre samotného navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Avšak, z obchodného registra budú údaje prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad bude tieto údaje následne poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napríklad finančná polícia Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, Daňový úrad, Colný úrad).

Kto je konečným užívateľom výhod?

Pri definícii konečného užívateľa výhod na účely zápisu do obchodného registra je potrebné vychádzať z ustanovení  zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, konkrétne ustanovenia § 6a. Zjednodušene povedané, konečným užívateľom výhod konkrétnej právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá má stanovený podiel na základnom imaní, zisku alebo hlasovacích právach u tohto subjektu, prípadne ktorá tento subjekt iným spôsobom ovláda.

Aké údaje o konečných užívateľoch sa budú zapisovať do obchodného registra?

Do obchodného registra sa budú zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod v  rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, alebo ak rodné číslo nebolo pridelené dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu .

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do obchodného registra nebude potrebné dokladovať žiadnymi dokumentami, ktoré by mali dokladovať z čoho zapisované údaje vyplývajú. Jednoducho povedané, pri zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra, nebude potrebné vyhotovovať verifikačný dokument, ako je to v prípade zápisu údajov do registra partnera verejného sektora.

Aké sú lehoty pre zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra?

Zákon definoval prechodné obdobie, podľa ktorého právnické osoby, ktoré boli zapísané, alebo budú zapísané do obchodného registra, pred účinnosťou niektorých ustanovení novely, teda 1. novembra 2018, musia splniť povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do 31.12.2019. Právnické osoby, ktoré budú zapísané do obchodného registra po dátume účinnosti novely, budú musieť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod už pri svojom prvozápise do obchodného registra.

Keďže ťažisko nášho zamerania tvorí medicínske a farmaceutické právo, vieme koľko rôznych povinností Vás, ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri výkone Vašej práce sprevádza, dávame Vám do pozornosti možnosť vykonania zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, prostredníctvom advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., stiahnutím potrebných dokumentov pre lekárne: Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - lekáreň alebo ambulancie: Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - ambulancia

(Počet prečítaní: 3768)