mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Návrh očkovania v lekárňach je stále v hre

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.6.2023

V návrhu veľkej novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) bolo zakomponované aj zavedenie očkovania v lekárňach, ktoré ale bolo po pripomienkovom konaní vypustené. Nakoniec však dostalo opätovne šancu, a to po rokovaní výborov Národnej rady SR.

Návrh novely zákona o liekoch bol v apríli predložený do parlamentu, pričom po vyhodnotení pripomienkového konania bola z návrhu vypustená úprava vzťahujúca sa na očkovanie v lekárňach.  V rámci rokovania výborov Národnej rady SR však dostalo očkovanie v lekárňach opäť šancu. Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo vo svojom uznesení zo dňa 13. júna 2023 odporučil v návrhu zákona o liekoch vykonať určité zmeny, ktorých súčasťou sa stalo aj zavedenie očkovania v lekárňach.
 
Z hľadiska návrhu by malo byť očkovanie v lekárňach zavedené od 1. januára 2024. Základnými povinnosťami lekární vo vzťahu k očkovaniu by mali byť:

  • oznámiť vopred začatie výkonu očkovania ŠÚKL a štátnemu ústavu a orgánu, ktorý mu povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal,
  • zabezpečiť výkon očkovania osobou odborne spôsobilou na výkon očkovania,
  • zabezpečiť pred výkonom očkovania poskytnutie poučenia o očkovaní a informovaný súhlas,
  • viesť o výkone očkovania zdravotnú dokumentáciu,
  • spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie a
  • zabezpečiť uchovávanie zdravotnej dokumentácie.

Prečítajte si tiež článok
Zavedenie očkovania v lekárňach sa práve s ohľadom na celosvetovú pandémiu ochorenia COVID-19 ukázalo ako téma, nad ktorou je určite potrebné začať uvažovať. Pandémia jednoznačne...
27.10.2022

Akú podobu nakoniec dostane očkovanie v lekárňach, a to či navrhovaná právna úprava prejde parlamentom, bude závisieť od výsledku legislatívneho procesu, ktorý pre vás budeme sledovať.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie k legislatívnemu procesu k novele zákona o liekoch nájdete na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9392

Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, ktoré prináša očkovanie v lekárňach späť do „hry“ nájdete na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=531365