mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania lekár - aké druhy licencií rozlišujeme a čo je potrebné pre ich vydanie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.7.2021

Zdravotnícke povolanie lekár je možné vykonávať aj na základe vydanej licencie. Rozlišujeme však viacero druhov licencií v závislosti od toho či lekár bude pracovať pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či bude vykonávať funkciu odborného zástupcu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo či bude zdravotnú starostlivosť poskytovať vo vlastnom zdravotníckom zariadení, pre ktoré mu bude na prevádzkovanie vydané povolenie. V najbližších riadkoch si priblížime jednotlivé licencie pre lekárov aj to, čo všetko lekár potrebuje pre vybavenie licencie.

VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva:

  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu - lekári zamestnanci nepotrebujú na výkon zdravotníckeho povolania žiadnu licenciu, okrem prípadu, kedy vykonávajú funkciu odborného zástupcu
  • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vydáva v závislosti od druhu zdravotníckeho zariadenia Ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj, ÚDZS alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 11 zákona o poskytovateľoch ZS) - lekár v tomto prípade prevádzkuje vlastné zdravotnícke zariadenie, a to buď ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba
  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
  • na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti
  • na základe živnostenského oprávnenia - ako viazaná živnosť podľa živnostenského zákona

LICENCIE NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti rozlišuje 4 druhy licencií, pričom tieto sa nevzťahujú len na lekárov, ale aj na iných zdravotníckych pracovníkov:

  • licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe - lekárom sa táto licencia vydáva v prípade, ak budú svoje povolanie vykonávať pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý už má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Lekár sa nadobudnutím právoplatnosti licencie stáva podnikateľom - samostatne zárobkovo činnou osobou.

(poznámka: táto licencia sa vydáva zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ)

  • licencia na výkon zdravotníckeho povolania - tento typ licencie je určený pre lekárov, ktorí vykonávajú svoje povolanie ako zamestnanci iných poskytovateľov, pričom túto licenciu od nich vyžaduje práve zamestnávateľ a tiež pre lekárov, ktorí chcú prevádzkovať samostatné zdravotnícke zariadenie ako fyzické osoby a za tým účelom si budú po vydaní tejto licencie vybavovať povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  

(poznámka: táto licencia sa vydáva zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik)

  • licencia na výkon funkcie odborného zástupcu - tento typ licencie je určený pre lekárov, ktorí budú vykonávať funkciu odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou. Je to určené hlavne pre lekárov, ktorí si zakladajú vlastnú obchodnú spoločnosť

(poznámka: táto licencia sa vydáva zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik)

  • licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti - táto licencia sa vydáva lekárom, ktorí majú atestáciu z posudkového lekárstva, pričom táto licencia je potrebná na výkon lekárskej posudkovej činnosti mimo zdravotníckeho zariadenia

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké podmienky musí spĺňať lekár pre vydanie licencie a aké doklady musí predložiť k žiadosti o vydanie licencie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac