mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Buďte pripravení na kontrolu zo zdravotnej poisťovne – zachytenie výsledku kontroly alebo ako sa možno voči nemu brániť?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.5.2024

U poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti sú zdravotné poisťovne priamo zo zákona oprávnené vykonávať kontrolu. Výsledok vykonanej kontroly je zachytený v protokole o vykonanej kontroly. Výsledok však nemusí vôbec byť pre poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti priaznivý. Aké možnosti existujú pre obranu voči zachytenému výsledku kontroly zo strany zdravotnej poisťovne? Poďme sa spolu na to pozrieť.
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 21.05.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

POVINNOSTI A OPRÁVNENIA JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV PRI VÝKONE KONTROLY ZO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
 
Primárnym právnym predpisom, ktorý vymedzuje podmienky pre výkon kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní, je zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.).
 
S výkonom kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne priamo zákon spája viacero povinností, ale aj oprávnení. Povinnosti a oprávnenia majú pri výkone kontroly nie len subjekty, ktoré kontrolu vykonávajú, ale samozrejme aj samotné kontrolované subjekty.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná...
22.5.2024

Základnou povinnosťou osôb, ktoré kontrolu vykonávajú (revízny lekár/farmaceut/sestra alebo iná osoba poverená výkonom kontroly), je povinnosť sa pri príchode ku kontrolovanému subjektu vždy preukázať služobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly. Bez toho nemôžu realizovať kontrolnú činnosť v ambulancii/lekárni.
 
Z hľadiska oprávnení sú osoby vykonávajúce kontrolu oprávnené v nevyhnutnom rozsahu:

  • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly,
  • vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby v určenej lehote poskytovali prvopisy dokladov, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon kontroly,
  • vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké ďalšie oprávnenia a povinnosti majú jednotlivé subjekty pri výkone kontroly. Povieme si aj o tom ako sa môže ambulancia/lekáreň brániť voči zisteniam pri vykonanej kontrole zo strany zdravotnej poisťovne.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 346)