mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Zmena cenového opatrenia z dôvodu zavedenia e-PN

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.5.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu opatrenia k cenovej regulácii v zdravotníctve. Navrhované zmeny cenového opatrenia sa týkajú zavedenia e-PN od 1. júna 2022.

V oblasti zdravotníctva sú ceny regulované opatrením Ministerstva zdravotníctva SR Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V rámci tohto opatrenia sú stanovené podmienky regulácie cien, pevné ceny alebo maximálne ceny za lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, výkony zdravotnej starostlivosti a pod. Súčasťou cenového opatrenia je aj regulácia cien výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných na sociálne účely. Medzi tieto výkony patrí práve aj potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti lekármi v ambulanciách.

S ohľadom na to, že od 1. júna 2022 sa zavádza tzv. e-PN (elektronická PN), Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo pripraviť návrh zmien cenového opatrenia. Konkrétne sa upraví príloha č. 4, časť c) cenového opatrenia. Podľa predkladacej správy Ministerstva zdravotníctva SR: Navrhovanou úpravou sa dopĺňa uznanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenaných v systéme elektronického zdravotníctva medzi výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely do prílohy č. 4 časti A a C opatrenia.“

Cena bodu za výkon uznania a ukončenia e-PN by mala byť v zmysle navrhovaných zmien rovnaká ako bola doteraz v prípade vystavenia a hlásenia PN, a to vo výške 0,028547 eura.

 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Všetky dokumenty k navrhovanej zmene cenového opatrenia nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-265 

(Počet prečítaní: 559)