mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Treba mi preukaz poistenca pri výbere lieku v lekárni?

Peter Gabrik   |   6.2.2018

V článku "Musím si recept vybrať ja alebo môžem poslať aj niekoho iného?" sme Vás informovali o tom, či recept v lekárni môže vybrať aj iná osoba, ako je pacient. V tej súvislosti sme vysvetlili, čo hovorí zákon, v čom sú nejasnosti a čo odporúčame zadovážiť, aby lekáreň nemala žiadne pochybnosti. V tomto článku si povieme úplne konkrétne o vzťahu „kartičky poistenca“ a výbere liekov v lekárni. Je úplne nevyhnutné preukaz poistenca mať so sebou a aj bez vyzvania ho predložiť lekárnikovi?

Podstatným rozlišujúcim kritériom je to, či ide o voľnopredajný liek, alebo o liek, ktorý je čo i len čiastočné preplácaný zdravotnou poisťovňou a pacient ho má predpísaný na lekárskom predpise.

Voľnopredajné lieky BEZ preukazu poistenca

Ak ide o voľnopredajný liek, ktorý nie je ani čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia, preukaz poistenca pacient nemusí do lekárne ani len brať so sebou. V takom prípade ani pacient nebude vyzvaný na jeho predloženie, a lekáreň nebude podmieňovať predaj liekov preukázaním sa kartičky poistenca.

Lieky preplácané zdravotnými poisťovňami

Naopak, pri liekoch, ktoré sú na predpis a sú preplácané z verejného zdravotného poistenia, je situácia opačná, a preukaz poistenca musí mať pacient pri sebe. Zákon o liekoch hovorí, že:

„Pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je pacient povinný na požiadanie osoby oprávnenej vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny predložiť preukaz poistenca alebo európsky preukaz zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený. Ak pacient nepredloží preukaz poistenca alebo európsky preukaz zdravotného poistenia, osoba oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny môže vydať liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku len za plnú úhradu pacientom; držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nemá v takom prípade voči zdravotnej poisťovni nárok na úhradu.“

Lekáreň je zároveň povinná:

pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú čiastočne alebo úplne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, overiť zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preukaze poistenca alebo v európskom preukaze zdravotného poistenia, a ak zistí nesprávnosť údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom čísle alebo v kóde zdravotnej poisťovne, pričom pôjde o zjavnú chybu v písaní, vykonať opravu týchto údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze, inak je oprávnený lekársky predpis alebo lekársky poukaz odmietnuť.“

Pri liekoch preplácaných z verejného zdravotného poistenia teda pacient musí na požiadanie lekárnika preložiť preukaz poistenca, a súčasne je zakotvená povinnosť lekárne odkontrolovať údaje.

Prečo je v tom rozdiel?

Zmysel tohto odlišného postupu pri liekoch preplácaných poisťovňami, a liekoch nepreplácaných alebo voľnopredajných je v tom, že zdravotné poisťovne preplatia lieky len tomu, na koho sa vzťahuje zdravotné poistenie. Každý, kto je poistený na Slovensku alebo v EÚ a nemá dlh na poistnom, má nárok na úhradu liekov. Predkladanie preukazu poistenca je dôležité práve preto, aby lekáreň preverila, či naozaj pacient má nárok na úhradu lieku z verejného zdravotného poistenia.

Ak pacient nepredloží preukaz poistenca (lebo ho zabudol, alebo ho vôbec nemá), potom mu môže byť vydaný liek len za plnú úhradu. Zároveň ani lekáreň si nemôže nechať nič preplatiť u zdravotnej poisťovne. Ak by lekáreň preukaz poistenca neskontrolovala, a vydala by liek za nižšiu úhradu človeku, ktorý na nižšiu cenu (od poisťovne) nemá nárok, potom by rozdiel nebol lekárni preplatený od poisťovne a lekáreň by mala stratu.

Zmeny od 1.1.2018 do toho zakomponovali aj občiansky preukaz

Aby to nebolo úplne jednoduché, od začiatku nového roka v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva (eHealth) sa okrem povinnosti preložiť preukaz poistenca doplnila aj povinnosť preložiť občiansky preukaz s čipom, ak ho má pacient vydaný. Pacient predkladá jedno alebo druhé. Ak má k dispozícii už nový elektronický občiansky preukaz s čipom, predloží v lekárni len ten a vsunie ho do čítačky. Ak ho ešte nemá, potom predloží iba preukaz poistenca, ako doposiaľ.

Občianske preukazy s čipom po novom fungujú v niečom ako elektronická zdravotná karta, kde sa elektronicky zapisujú všetky zdravotné informácie o pacientovi. Preto ak lekár predpíše liek, musí to zapísať aj do elektronickej zdravotnej knižky. Tú si pacient nosí stále so sebou vo svojom občianskom preukaze s čipom (hoci si údaje nevie zatiaľ veľmi pozrieť, ale o tom budeme písať v iných článkoch). V elektronickej kolónke „preskripčný záznam“ lekár zadá informáciu, že pacientovi predpísal liek. Po vložení občianskeho preukazu s čipom do čítačky si lekárnik zobrazí uvedený preskripčný záznam lekára, a ten mu povie, aký liek má vydať. Záznam musí porovnať s údajmi na občianskom preukaze a na lekárskom predpise. Ide akoby o viacstupňovú kontrolu.

Záver

Veríme, že postupom času elektronické zdravotníctvo odbremení viacnásobné overovanie dokladov totožnosti a záznamov, a bude to môcť fungovať napríklad tak, že pacient v lekárni vloží občiansky preukaz s čipom do čítačky a lekárnik bude vidieť, aké lieky sú predpísané, akému pacientovi, či má zdravotné poistenie a rovnako nebude sporná ani jeho totožnosť a identifikačné údaje. Úplne tak môžu byť vynechané papierové lekárske predpisy, ktoré sa aj tak stávajú nadbytočnými, ak všetky informácie lekárnik zistí z elektronického občianskeho s čipom. To, že sa naďalej vystavujú aj lekárske predpisy (recepty) je zrejmé spôsobené tým, že nie každý má nový občiansky. Predpis je vystavovaný všetkým, hoci najväčší zmysel má už len pri pacientoch, ktorí sa v lekárni preukážu preukazom poistenca, nakoľko nemajú nový občiansky preukaz.

Viac o elektronickom zdravotníctve sa môžete dočítať v našich článkoch:

(Počet prečítaní: 9252)