mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Môže lekár predpísať liek svojej rodine?

Jana Böszörményiová   |   12.9.2017

Povolanie lekár so sebou prináša mnoho radostí a úskalí, no najmä obrovskú zodpovednosť – v jeho „rukách“ leží život a zdravie pacienta. Ak ochorie rodinný príslušník, to nie je ľahké pre nikoho – vtedy je „klasickým“ postupom práve návšteva lekára. No ako to je, ak má rodinný príslušník lekára doslova „doma“? Môže mu taký lekár predpísať liek?

Kto môže v všeobecnosti predpisovať lieky?

Oprávnenie predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny nemá každý zdravotnícky pracovník, ale iba lekár a zubný lekár (ďalej ako „lekár“), ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť: 

  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení (napr. priamo doma u pacienta...),
  • v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (t.j. v ambulancii, nemocnici, poliklinike...),
  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (napr. lekár pracujúci v nemocnici). 

Predpisovanie lekárom sa líši v závislosti od toho, či ide o ambulantného lekára alebo lekára poskytujúceho ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení predpisuje liek a dietetickú potravinu na lekársky predpis alebo na objednávku a zdravotnícku pomôcku predpisuje na lekársky poukaz alebo taktiež na objednávku. 

Lekár poskytujúci  ústavnú starostlivosť, predpisuje liek zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu lekár iba na objednávku. Výnimka je pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby (tzv. centrálny príjem), kedy sa liek a dietetická potravina predpisuje na lekársky predpis a zdravotnícka pomôcka na lekársky poukaz.

Ako je to s rodinou?

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch výslovne upravuje oprávnenie lekára na predpis liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre jemu blízke osoby, ale i pre seba samého.

Za blízke osoby treba považovať:

  • príbuzného v priamom rade – priamych predkov a priamych potomkov,
  • súrodenca,
  • manžela,
  • iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (napr. teta, strýko...). 

Čo treba splniť na to, aby lekár mohol predpisovať lieky svojej rodine?

Oprávnenie lekára  predpisovať lieky pre seba a blízke osoby nevzniká automaticky, ale je potrebné toto oprávnenie „aktivovať“, a to na základe dohody so zdravotnou poisťovňou. Pre zjednodušenie prikladáme „link“ na žiadosti uverejnené na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Aby lekár mohol blízkym osobám predpisovať lieky, je nutné, aby tieto osoby boli poistené v zdravotnej poisťovni, ktorej žiadosť o predpisovanie liekov predkladá.

(Počet prečítaní: 10373)