mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Skontrolujte si, či Obchodný register SR zosúladil údaje o spoločníkoch a konateľoch vašej spoločnosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   25.5.2022

Informovali sme vás, že v októbri 2020 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla pre spoločnosti (a teda aj ambulancie a lekárne, ktoré vystupujú vo forme s.r.o.) povinnosť zosúladiť údaje spoločníkov a konateľov spoločnosti v obchodnom registri s aktuálnym stavom. Parlament prijal novelu zákona o obchodnom registri, ktorá určila, že Obchodný register SR bude vykonávať zosúladenie údajov automatizovane. Čo však, ak Obchodný register SR nevykonal zosúladenie údajov automatizovane? V najbližších riadkoch vám priblížime podmienky za akých sa automatizované zosúladenie vykonáva a kedy spoločnosť musí aj napriek tomu vykonať zosúladenie údajov v Obchodnom registri SR sama.

V ČOM SPOČÍVA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI SR?
 
Prijatím novely Obchodného zákonníka došlo k zmene rozsahu údajov zapisovaných do Obchodného registra SR (ďalej ako „OR SR“). Vo vzťahu k spoločníkom a štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom) sa vymedzilo, že sa majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy narodenia a rodné čísla. V súvislosti s touto zmenou sa zároveň stanovila povinnosť obchodných spoločností, ktoré tieto údaje nemajú zapísané v OR SR, zosúladiť ich s aktuálnymi požiadavkami v zmysle Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. To platí nie len v prípade, ak spoločníci a konatelia nemajú zapísané v OR SR rodné čísla a dátumy narodenia, ale aj v prípade, ak spoločník alebo konateľ majú zapísané v OR SR staré adresy trvalého pobytu alebo meno za slobodna. Túto povinnosť je potrebné splniť si najneskôr do 30.09.2022.
 
S ohľadom na veľký počet spoločností, ktoré tieto údaje nemajú zosúladené, parlament schválil novelu zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorej OR SR začal od decembra 2021 vykonávať zosúladenie údajov o spoločníkoch a konateľoch spoločnosti automatizovane. Pokiaľ OR SR dokázal na základe dostupných databáz a registrov vykonať automatické zosúladenie údajov, o úspešnosti zápisu informuje obchodnú spoločnosť elektronicky (cez schránku www.slovensko.sk) najneskôr do 31.5.2022. Ak však do tohto termínu obchodnej spoločnosti nedôjde informácia o zápise v OR SR, znamená to, že OR SR nevedel vykonať zosúladenie údajov automaticky a spoločnosť musí sama oznámiť tieto údaje OR SR, a to do už vyššie spomínaného termínu 30.9.2022.
 
Pomôcka!
 
To, či v prípade vašej spoločnosti sú údaje o spoločníkoch zosúladené alebo nie, zistíte aj prostredníctvom portálu OR SR www.orsr.sk. Na portáli si vyhľadáte vašu spoločnosť (vyhľadávanie je možné napr. podľa obchodného mena spoločnosti alebo aj podľa IČO spoločnosti). Po otvorení aktuálneho výpisu sa vám zobrazí pri menách spoločníkov a konateľov buď červený krížik alebo zelená fajočka. Červený krížik znamená, že údaje o spoločníkovi/konateľovi nie sú zosúladené a zelená fajočka znamená, že spoločník/konateľ má zapísané v OR SR všetky potrebné identifikačné údaje.
 
ČO SA MÔŽE UDIAŤ?
 
V zmysle toho, že zosúladenie údajov vykonáva OR SR automatizovane, môžu nastať dve situácie, a to:

  • Najneskôr do 31.5.2022 príde obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk oznámenie zo strany OR SR, že údaje k danej spoločnosti boli zapísané – v takom prípade už nie je potrebné nič robiť, všetko je vybavené
  • Do 31.5.2022 nepríde obchodnej spoločnosti do jej schránky na www.slovensko.sk žiadna informácia od OR SR. V takom prípade sú dve možnosti: 

     - požadované údaje už v OR SR spoločnosť má zapísané a preto OR SR nemusel nič zapisovať, alebo 

    - požadované údaje je treba zapísať, no OR SR ich nedokázal z dostupných registrov vyhľadávať, a preto ich musí spoločnosť na OR SR oznámiť sama 

Z uvedeného vyplýva, že ak obchodnej spoločnosti do 31.5.2022 nepríde žiadne oznámenie, musí vo svojich dokumentoch (Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva) zistiť, či požadované údaje má zapísané alebo nie. Ak ich zapísané nemá, musí pripraviť rozhodnutie valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie jediného spoločníka), ktorým prijme zmenu svojho zakladateľského dokumentu a takto upravený dokument oznámiť aj s príslušným formulárom na OR SR.
 
PLATÍ SA SÚDNY POPLATOK ZA ZOSÚLADENIE ÚDAJOV?
 
Od decembra 2021 sa zosúladenie údajov v OR SR vykonáva bezplatne - čiže bez zaplatenia súdneho poplatku vo výške 33,- eur. Zápis do OR SR je bezplatný v prípade, ak sa zápis týka výlučne údajov, ktorými sa zosúladia údaje o spoločníkoch a konateľoch. Ak sa bude zároveň v rámci zosúladenia zapisovať napr. aj zmena predmetu činnosti alebo iné zmeny v spoločnosti, takýto návrh OR SR odmietne a zápis nevykoná.
 
RADI VÁM S TÝM POMÔŽEME!
 
Celý tento proces si môžete zabezpečiť sami. V prípade, ak sa vám to zdá zložité, radi pre vás službu zápisu údajov do OR SR zabezpečíme. My vám vypracujeme listiny pre OR SR a následne vykonáme zápis do OR SR za vás. Keďže sa od decembra 2021 zápis údajov do OR SR vykonáva bez súdneho poplatku v sume 33,- eur, cena za túto službu je 99 eur bez DPH (118,80 eur s DPH).
 
Stačí nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle 0948 075 965 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk

VYPOČUJTE SI PODCAST!
 
K tejto téme sme pre vás pripravili aj podcast, v ktorom vás problematikou zosúlaďovania údajov v OR SR prevedie JUDr. Tomáš Husovský, advokát advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Podcast nájdete na tomto odkaze:

Vypočujte si podcast
Obchodné spoločnosti, ktorými sú aj ambulancie a lekárne, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. Novela zákona o obchodnom registri v októbri minulého roka zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o...
23.5.2022

(Počet prečítaní: 1090)