mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Sestry, máte viac kompetencií!

Jana Böszörményiová   |   19.4.2018

Marec priniesol pre sestry značnú zmenu v ich kompetenciách. Doteraz platná a účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom sa zrušila a nahradila novým predpisom – vyhláškou č. 95/2018 Z.z. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo sa zmení a o aké kompetencie sa sestry „obohatia“.

Odkedy?

Táto nová vyhláška je platná a účinná pre všetky sestry a pôrodné asistentky odo dňa 1. apríla 2018.

Čo sa zmení?

Rozdelenie sestier

Nová vyhláška priniesla zásadnú zmenu – rozdelila sestry na štyri kategórie. Po novom sa sestry budú deliť na:

 1. sestra
 2. sestra špecialistka
 3. sestra s pokročilou praxou
 4. sestra pre riadenie ošetrovateľskej praxe

Nové kompetencie sestier

Rozdelenie sestier však nebude jedinou zmenou, ktorú nová vyhláška prinesie. Sestrám pribudnú aj nové kompetencie, ktoré v konečnom dôsledku zlepšia postavenie sestry ako rovnocenného partnera lekára, a nie osobu podriadenú, ako sa to bralo doteraz. 

1. sestra

Po novom sestra samostatne bude môcť:

 • indikovať katetrizáciu močového mechúra, t.j. rozhodnúť, či zavedenie katétra je potrebné alebo nie,
 • vyšetriť krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov,
 • vykonať resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného dýchania maskou,
 • aplikovať inhalačnú liečbu, a i.

Na základe indikácie lekára bude môcť sestra samostatne:

 • preväzovať a ošetrovať rany (aj tie rany, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára),
 • odstraňovať stehy z primárne zhojenej rany,
 • zavádzať žalúdočné a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich pacientov a rušiť tieto sondy,
 • aplikovať lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne (okrem transfúzie krvi a krvných derivátov, transfúznych liekov a kontrastných látok) –tu pri intravenóznom podávaní liekov už nie je potreba písomného poverenia lekára, ako predtým.

2. sestra špecialistka 

Nová vyhláška stanovuje, že sestrou špecialistkou (ako aj z pomenovania tohoto nového postavenia vyplýva) je sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Takáto sestra poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v príslušných špecializačných odboroch určených pre sestru a samostatne:

 • indikuje a vykonáva výmenu a zrušenie kanyly z periférnej žily,
 • aplikuje medikamentóznu liečbu v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe indikácie lekára a po posúdení osoby a vyhodnocuje účinnosť tejto liečby.

3. sestra s pokročilou praxou 

Za sestru s pokročilou praxou sa bude považovať sestra, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť v magisterskom študijnom programe a špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore, a ktorá následne získala najmenej 5-ročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore.

Táto sestra bude mať určité privilégiá v podobe viacerých kompetencií. Podľa novej vyhlášky bude môcť  samostatne okrem činností, ktoré robí „klasická“ sestra  napr. aj:

 • indikuje odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom indikačnom rozsahu po konzultácii s lekárom,
 • rozhoduje a zodpovedá za plnenie intervencií a aplikáciu medikamentóznej liečby pacientovi, ktoré zodpovedajú potrebám osoby a sú v súlade s liečebným plánom určeným lekárom,
 • indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, a ďalšie.

4. sestra pre riadenie ošetrovateľskej praxe

Novela plánuje zaviesť aj postavenie sestry pre riadenie ošetrovateľskej praxe („manažérky“). Obsadiť „manažérsku“ pozíciu bude môcť sestra, za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pri sestre s pokročilou praxou. Dodatok „pre riadenie ošetrovateľskej praxe“ sa nevyskytuje náhodou, ale presne odzrkadľuje činnosti, ktorým sa takáto sestra bude venovať. Táto sestra bude samostatne vykonávať napr.:

 • spolupráca pri zabezpečovaní dodržiavania minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pracoviska a efektívne manažovanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
 • v rámci manažmentu rizík sledovať, riadiť a kontrolovať manažment mimoriadnej udalosti, nápravné a preventívne opatrenia, riešenie krízových situácií súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úseku ošetrovateľstva,
 • kontrolovanie a metodické usmerňovanie vedenia zdravotnej dokumentácie v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • sledovanie úrovne spokojnosti pacientov s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou, prijímanie nápravných opatrení,
 • schvaľovanie edukačných plánov, lokálnych štandardov a máp ošetrovateľskej starostlivosti, kontrolovanie ich dodržiavania, a ďalšie.
(Počet prečítaní: 12848)