mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Rozšírený zoznam osôb, ktoré sú oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta

JUDr. Miriam Tipánová   |   17.3.2021

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla. Novela zákona sa dotkla najmä problematiky sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Na základe novely sa rozšíri okruh osôb, ktorí sú oprávnení nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ide o osobu komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Taktiež ide o osoby ako psychiater a klinický psychológ, no len za prípadu, že ich na to poverí komisár.

HLAVNÝ CIEĽ NOVELY

Podľa dôvodovej správy je základným cieľom novely zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských práv do skupiny tzv. “zraniteľných osôb“, to znamená osôb, ochrane práv ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože nie sú schopné sa chrániť sami, a pri ktorých akýkoľvek zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje prísnu kontrolu zo strany štátu.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím. Legislatíva komisárovi do 1. 4.2021 neumožňovala za účelom posudzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v predmetnej oblasti nahliadať do zdravotnej dokumentácie osôb so zdravotným postihnutím. Prístup komisára do zdravotnej dokumentácie osôb so zdravotným postihnutím nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u osoby so zdravotným postihnutím nedochádza k porušovaniu jej práv. Tým pádom komisár nemohol efektívne presadzovať a podporovať práva týchto osôb.

DÔVODOM NOVELY JE AJ VYKONANÝ MONITORING

Dokonca komisárka pre osoby zo zdravotným postihnutím vykonala monitoring v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bol zameraný na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím.

Monitoring poukázal na viaceré nežiaduce situácie, ktoré sa stali osobám so zdravotným postihnutím. Z monitoringu napríklad vyplýva, že :

a) „starostlivosť o pacientov je organizovaná s dôrazom na lekárske ošetrenie a malý dôraz sa kladie na prevenciu a sociálnu starostlivosť,

b) je podceňovaný a nežiadaný súhlas s poskytnutím elektrokonvulzívnej terapie,

c) bežnou praxou je využívanie ochranných postelí (sieťové, klietkové postele) ako bežných lôžok pacientov za súčasného použitia psychofarmakologickej liečby,

d) v jednom zariadení došlo k hrubému porušeniu ľudských práv tým, že pacient bol počas piatich dní nepretržite pripútaný na lôžko a na šiesty deň bol umiestnený do klietkovej postele, toto všetko spolu s použitím psychofarmakologickej liečby a napriek tomu, že pacient nebol nijako agresívny“.

NOVÉ OSOBY, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA OD 1. APRÍLA 2021

Na základe novely sa rozšíril § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti o písmeno o). To znamená, že medzi osoby, ktoré sú oprávnené nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta od 1. apríla 2021 budú patriť v prvom rade komisár pre osoby zo zdravotným postihnutím a to na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Novela zákona nevyžaduje, aby komisár mal súhlas osoby so zdravotným postihnutím na prístup k jej údajom, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii. Dôvodom je skutočnosť, že osoba so zdravotným postihnutím najmä v situáciách, keď trpí duševnou poruchou, nie je ani schopná posúdiť mieru ochrany svojich práv. Komisár nemusí ani disponovať súhlasom opatrovníka v prípade, že dotknutá osoba bola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony. Taktiež nemusí mať ani súhlas od inej oprávnenej osoby, s ktorou počíta platné ustanovenie zákona v § 6 ods. 1 písm. b) ako napr. zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osobu ako rodič.

V druhom rade pôjde o psychiatra a o klinického psychológa. Nie každý psychiater či klinický psychológ majú oprávnenie na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacienta, ale len tí, ktorých komisár poverí na výkon tohto oprávnenia. Teda komisár v prípade fyzickej neprítomnosti pri výkone oprávnenia, mohol oprávnenie vykonať aj prostredníctvom lekára (psychiatra) alebo klinického psychológa. A však  novela zákona vyžaduje, aby sa pri nahliadnutí do zdravotnej dokumentácie pacienta preukázali písomným plnomocenstvom udeleným zo strany komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Podpis komisára na písomnom plnomocenstve nemusí byť osvedčený.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo je účelom oprávnenia komisára, aké su hranice jeho oprávnenia, a aké má povinnosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1238)