mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Povinne zverejňované informácie o ordinačných hodinách

Mgr. Miriam Tipánová   |   14.7.2020

Poskytovateľ okrem iných povinností musí zabezpečiť, aby mal zverejnené informácie o ordinačných hodinách a taktiež informácie o svojej zastupiteľnosti. Presný obsah povinných informácii je uvedený vo vyhláške č. 444/2019 Z. z. o  minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Táto vyhláška je účinná od 1. januára 2020. To znamená, že od tohto dátumu je poskytovateľ povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré ustanovuje vyhláška.

V praxi niektorí poskytovatelia majú zverejnené ordinačné hodiny, ako aj informáciu o svojej zastupiteľnosti, nemajú ich však zverejnené v požadovanom rozsahu. Niektorí poskytovatelia majú uverejnené na viditeľnom mieste (napr. na dverách ambulancie) len informáciu o mene lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii, odborné zameranie ambulancie a začiatok a koniec ordinačných hodín. Tieto informácie však nie sú od 1. januára 2020 postačujúce. Pred vymedzením presného obsahu požadovaných informácii si najprv povieme základné informácie o ordinačných a doplnkových ordinačných hodinách.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORDINAČNÝCH HODINÁCH

Ordinačné hodiny predstavujú časový úsek, v ktorom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje ambulantnú starostlivosť. Schvaľuje ich orgán, ktorý vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najčastejšie povolenie vydáva príslušný samosprávny kraj. Poskytovateľ je povinný schválené ordinačné hodiny dodržiavať.

Poskytovateľ je povinný poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne, s tým že táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu. V prípade neprítomnosti je poskytovateľ povinný zabezpečiť za seba zastupovanie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O DOPLNKOVÝCH ORDINAČNÝCH HODINÁCH

Doplnkové ordinačné hodiny predstavujú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže poskytovateľ určiť nad rámec ordinačných hodín za podmienok uvedených v zákone č. 576/2004 Z. z.. Je na rozhodnutí poskytovateľa, či bude poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín alebo nie.

Ak sa tak rozhodne, je povinný schválené doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať. Povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov. Schvaľuje ich taktiež orgán, príslušný na vydanie povolenia (najčastejšie VÚC).

Zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín musí lekár poskytnúť pacientovi najneskôr do 20 dní po objednaní pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného Národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody.

PRAVIDLÁ URČOVANIA DOPLNKOVÝCH ORDINAČNÝCH HODÍN

V zákone č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú vymedzené pravidlá pre určovanie doplnkových ordinačných hodín.

Prvé pravidlo určuje ich rozsah. Rozsah doplnkových ordinačných hodín za kalendárny týždeň nemôže presiahnúť 30% schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni.

Podľa druhého pravidla počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nemôže presiahnuť 30% z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

Podľa tretieho pravidla doplnkové ordinačné hodiny musia byť určené tak, aby v pracovný deň začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite až do konca pracovnej doby, alebo začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie sú určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

ÚHRADA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS DOPLNKOVÝCH ORDINAČNÝCH HODÍN

Objednanie pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného Národným centrom zdravotníckych informácií sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas doplnkových ordinačných hodín.

Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza pacient podľa cenníka. Úhrada pacienta za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť 30 eur.

Na to, aby lekár mohol pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín musí mať pacient s poskytovateľom uzavretú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké informácie o ordinačných hodinách a zastupiteľnosti lekár musí uverejniť na viditeľnom mieste.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac