mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Poruchy autistického spektra na účely určenia miery invalidity

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.10.2021

Parlament schválil doplnenie zoznamu druhov zdravotného postihnutia pre účely určenia miery invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok o poruchy autistického spektra.
 

Otázku určenia miery invalidity, ako aj postup pri určovaní nároku na invalidný dôchodok upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len ako „zákon“). Osoba je invalidnou, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená v prílohe č. 4 k zákonu, a to v závislosti od druhu zdravotného postihnutia.
 
Parlament schválil doplnenie prílohy č. 4 zákona o ďalší druh zdravotného postihnutia, a to o poruchy autistického spektra. Tie zahŕňajú napr. Detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, iná detská dezintegračná porucha, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického spektra, nešpecifikované poruchy autistického spektra. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely, ktorou sa mení zákon (cit.): „Cieľom navrhovaného doplnenia je predísť nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dopadom najviac porovnateľná.“.
 
Samostatne je pre tento druh zdravotného postihnutia určená aj miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to nasledovne:
 
1. bez narušenia intelektu, pri dobrej slovnej komunikácii, s miernejším narušením sociálnych interakcií, schopnosť aplikovať získané vedomosti v praktickom živote - miera poklesu je 45% - 60%
2. kvalitatívne narušenie sociálnych interakcií, kvalitatívne narušenie komunikácie, veľmi obmedzený rozsah záujmov a aktivít, bez ohľadu na vzdelanie - miera poklesu je 75% - 100%
 
V súvislosti s doplnením prílohy č. 4 k zákonu sa určila prechodným ustanovením povinnosť Sociálnej poisťovne prehodnotiť trvanie invalidity v najbližšej lehote kontrolnej lekárskej prehliadky uskutočnenej po 31. októbri 2021 u tých poistencov, ktorým bol právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. októbra 2021. Prehodnotenie sa bude vykonávať aj, ak o to požiada samotný poistenec.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Bližšie informácie k prijatej novele zákona o sociálnom poistení nájdete na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8254