mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Od nového roka by sa mali zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v nemocniciach zvýšiť mzdy

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.10.2022

S ohľadom na požiadavky zdravotníckych pracovníkov bol do parlamentu predložený návrh novely zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorou sa upravujú mzdové podmienky pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Parlament navrhované legislatívne zmeny odsúhlasil. V najbližších riadkoch vám predstavíme schválené zmeny týkajúce sa mzdových podmienok.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁKLADNEJ ZLOŽKY MZDY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V NEMOCNICIACH
 
Vo vzťahu k jednotlivým zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v nemocniciach sú osobitne zákonne vymedzené podmienky odmeňovania pri výkone ich zamestnania. Tieto podmienky odmeňovania upravuje zákon o poskytovateľoch v § 80a a nasl.
 
Z dôvodu ohlásených hromadných odchodov zdravotníckych pracovníkov z nemocníc sa MZ SR rozhodlo reagovať na ich požiadavky. MZ SR predložilo návrh legislatívnych zmien mzdových podmienok pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach, pričom tieto návrhy schválil minulý týždeň parlament. Schválené zmeny mzdových podmienok sa v konečnom dôsledku dotknú nie len zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach, ale aj zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.
 
Legislatívny návrh a všetky s tým súvisiace dokumenty nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8894 
 
AKO SA MENIA VÝŠKY MIEZD JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV?
 
Základná zložka mzdy jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach sa vždy vypočítava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy, pričom v závislosti od typu zdravotníckeho pracovníka sa určuje koeficient, ktorým sa táto suma ešte násobí.
 
Na základe schválených legislatívnych zmien mzdových podmienok sa koeficienty budú meniť nasledovne (nižšie uvádzame vymedzenie zmien koeficientov len príkladmo, všetky zmeny v koeficientoch nájdete priamo v schválenom znení návrhu novely zákona o poskytovateľoch: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518749):

  • pre lekára a zubného lekára pracujúceho v nemocnici a pre lekára pracujúceho v ambulancii záchrannej zdravotnej služby z 1,25 násobku na 1,40 násobok
  • pre farmaceuta z 1,25 násobku na 1,27 násobok
  • pre zdravotnú sestru z 0,89 násobku na 1,00 násobok
  • pre zdravotníckeho záchranára z 1,05 násobku na 1,08 násobok
  • pre praktickú sestru – asistenta z 0,83 násobku na 0,85 násobok atď.

DOBRÁ SPRÁVA! KOEFICIENT SA BUDE ZVYŠOVAŤ PODĽA POČTU ODPRACOVANÝCH ROKOV
 
Koeficient, ktorým sa násobí priemerná mesačná mzda pre výpočet základnej zložky mzdy, sa bude zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v nemocniciach zvyšovať o 0,01 násobok za každý odpracovaný rok. Maximálne však bude možné jeho navýšenie za dvadsať odpracovaných rokov.
 
Do doby odpracovaných rokov sa bude zarátavať napr. materská aj rodičovská dovolenka a tiež doba, ktorú odpracoval zdravotnícky pracovník pre iného zamestnávateľa.
 
Jednotlivé príklady na možnosť každoročného navýšenia koeficientu nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=517716#:~:text=starostlivosti.-,K%20bodu%2056,-Predmetom
 
Všetky navrhované zmeny v mzdových podmienkach majú byť účinné od januára 2023. Pre navýšenie koeficientu podľa počtu odpracovaných rokov sa však bude zdravotníckym pracovníkom počítať aj doba, ktorú odpracovali ešte pred januárom 2023.

(Počet prečítaní: 706)