mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Novela zákona týkajúca sa doplatkov za lieky

Mgr. Ján Pavlík   |   26.2.2021

Parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým dochádza k novelizácii zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a taktiež k novelizácii zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom tejto novely má byť je zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Vláda SR prišla s návrhom na zmenu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a  zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh bol predložený na základe programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024. Niektoré ustanovenia novely zákona nadobúdajú účinnosť už 1. apríla 2021, niektoré od 1. januára 2022.

Účelom tohto návrhu má byť zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Jedná sa o najzraniteľnejšie skupiny pacientov, a to predovšetkým deti do šiestich rokov života, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Novelizácia zákona prichádza s tým, že sa na tieto osoby bude vzťahovať nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Týmto ekonomicky najviac zraniteľným osobám sa navrhovanou úpravou sa má zabezpečiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Celé znenie novely si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/81/20210401.html

(Počet prečítaní: 892)