mediPRÁVNIK chráni už 960 ambulancií a lekární.

Je povinnosťou lekárne zaslať nájomnú zmluvu samosprávnemu kraju?

Mgr. Ján Pavlík   |   11.2.2021

Samosprávny kraj je orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň je aj orgánom dozoru, ktorý kontroluje dodržiavanie niektorých povinností, ktoré ukladá zákon už existujúcim poskytovateľom. Z pohľadu lekárne tak vcelku prirodzene vznikajú voči samosprávnemu kraju určité povinnosti. Niektoré lekárne sa mohli v poslednom čase stretnúť s požiadavkou zo strany samosprávnych krajov o zaslanie dokumentov preukazujúcich to, že poskytovatelia majú právo užívať priestory v ktorých majú umiestnené svoje prevádzky lekárni. To, či samosprávny kraj má podľa zákona oprávnenie tieto dokumenty požadovať a v akom rozsahu je lekáreň povinná tieto údaje sprístupniť si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

V poslednom čase na základe podnetov od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti evidujeme požiadavku Košického samosprávneho kraja o zaslanie dokladov preukazujúcich právny vzťah k priestorom, v ktorých poskytovatelia prevádzkujú svoje lekárne. Táto požiadavka sa samozrejme nemusí týkať len lekárni v rámci pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ale je možné, že táto požiadavka bola alebo bude vznesená aj na lekárne v rámci obvodov iných samosprávnych krajov. V tomto konkrétnom prípade sa jedná o situáciu, kedy samosprávny kraj požaduje od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v rámci jeho obvodu zaslanie týchto dokumentov s uvedením dôvodu, že sa jedná o inventarizáciu a kompletizáciu spisových materiálov.

V AKÝCH PRÍPADOCH MÔŽE SAMOSPRÁVNY KRAJ TIETO DOKUMENTY POŽADOVAŤ?

Zákon stanovuje, že samotnú žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva žiadateľ samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti. Táto žiadosť okrem iného musí obsahovať adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať svoju činnosť.

To znamená, že pri žiadaní o vydanie povolenia poskytovanie lekárenskej starostlivosti od samosprávneho kraja, je poskytnutie dokumentov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu k priestorom, v ktorých sa bude lekáreň prevádzkovať povinnosťou žiadateľa.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či zaslať dokumenty preukazujúce právny vzťah k priestorom majú už existujúce lekárne a či je možné začierniť niektoré údaje na nájomnej zmluve zaslanej samosprávnemu kraju.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac