mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Nezabudnite na odloženú splatnosť poistného a na odložené daňové priznania

Mgr. Lenka Kavarniková   |   27.9.2022

K 30. septembru sa blíži koniec termínu splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020, ktoré bolo odložené v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Taktiež sa koncom septembra končí lehota na podanie daňového priznania, ktoré bolo odložené na základe žiadosti daňovníka o jeho odklad.

SPLATNOSŤ POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE
 
Vláda SR je v zmysle zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z.z.) oprávnená rozhodnúť o tom, že poistné na sociálne poistenie sa bude platiť v iných lehotách, ako to ustanovuje samotný zákon o sociálnom poistení. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 tak vláda SR aj učinila a určila nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie pre osoby, ktoré zasiahol pokles príjmov z podnikania v dôsledku celosvetovej pandémie. Pre poistné za júl 2020 bola určená konečná lehota splatnosti na 30. september 2022. Preto, ak ste poistné na sociálne poistenie za júl 2020 ešte neuhradili, je potrebné tak učiniť do konca septembra, aby ste sa vyhli vyrubeniu penále za neuhradenie v stanovenej lehote.
 
Bližšie informácie k úhrade poistného za júl 2020 nájdete na tomto odkaze: https://www.socpoist.sk/aktuality--nfu/48411s70663c 
 
ODLOŽENÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA
 
Lehota na podanie daňového priznania na daň z príjmov za predchádzajúci rok je vždy do 31. marca nasledujúceho roka, t. j. daňové priznanie za rok 2021 sa podávalo do 31. maca 2022. Niektorí daňovníci však majú možnosť priamo zo zákona požiadať o odklad podania daňového priznania a predĺžiť si tak lehotu na jeho podanie o pol roka, čiže do 30. septembra (ide o osoby, ktoré majú príjmy aj zo zahraničia). Ak ste požiadali o odklad daňového priznania, nezabudnite, že do 30. septembra 2022 musíte podať odložené daňové priznanie.
 
Bližšie informácie k odloženým daňovým priznaniam nájdete na tomto odkaze: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odloz-dp-2022-ts