mediPRÁVNIK chráni už 1387 ambulancií a lekární.

MZ SR vydalo usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti smerujúcej k zmene pohlavia

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.5.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo vo svojom vestníku odborné usmernenie zamerané na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti smerujúcej k zmene pohlavia osoby.

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej ako „MZ SR“) zverejnilo vo Vestníku čiastky 18-20/2022 zo dňa 06.04.2022 „Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike“ č. S 09953-2022-OZS (ďalej ako „usmernenie“).
 
Samotné usmernenie upravuje postupy poskytovania zdravotnej starostlivosti v dvoch fázach, a to:

  • fáza stanovenia diagnózy
  • fáza vykonania indikovaných liečebných postupov.

Jednotlivé fázy upravujú postupy zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k osobe pri stanovení diagnózy a postupoch liečby osoby s diagnostikovaným transsexualizmom.
 
Celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti sa môže začať až keď bude osoba, ktorej bol diagnostikovaný transsexualizmus riadne poučená príslušným ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom o diagnostických a liečebných postupoch spojených so zmenou pohlavia a zároveň osoba udelí informovaný súhlas na vykonanie postupov spojených so zmenou pohlavia.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Znenie usmernenia nájdete vo Vestníku MZ SR čiastka 18-20/2022 zo dňa  06.04.2022 nájdete na tomto odkaze:https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr