mediPRÁVNIK chráni už 1027 ambulancií a lekární.

Môže policajt v rámci vyšetrovania prípadu žiadať od lekára poskytnutie informácii o zdravotnom stave jeho pacienta?

Jana Böszörményiová   |   15.2.2018

Častokrát sa orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) v rámci vyšetrovania prípadu obracajú na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby im poskytli v rámci povinnosti súčinnosti informácie týkajúce sa aspektov zdravotného stavu daného pacienta. Majú poskytovatelia, resp. zdravotnícki pracovníci povinnosť policajtovi alebo prokurátorovi bez „mihnutia oka“ im takéto údaje poskytnúť? Alebo je tu nejaké obmedzenie či podmienky, ktoré musia byť splnené?

Povinnosť poskytnúť súčinnosť

Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z.z.) upravuje tzv. povinnosť poskytnúť súčinnosť zo strany:

 • štátnych orgánov,
 • právnických osôb, a
 • fyzických osôb.

Podľa Trestného poriadku „štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri plnení ich úloh, ktoré súvisia s trestným konaním.

Je táto povinnosť poskytnúť súčinnosť pre zdravotníkov absolútna a bezvýnimočná? Nie. Je v rozpore so zákonnou povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania. Sprístupnením údajov, o ktoré policajt žiada v rámci poskytnutia súčinnosti by znamenalo porušenie povinnosti mlčanlivosti. No aj na to existuje riešenie v podobe tzv. zbavenia mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka.

Zbavenie povinnosti mlčanlivosti – kto a ako?

Zbaviť mlčanlivosti môžu zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní (policajta, prokurátora) alebo súdu dva subjekty:

 • samotný pacient, alebo
 • orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daného zdravotníckeho zariadenia (t.j. Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj).

Zo zbavenia mlčanlivosti musia byť zrejmé nasledujúce skutočnosti:

 • koho sa zbavenie mlčanlivosti týka (t.j. konkrétneho zdravotníckeho pracovníka),
 • ktorého pacienta sa zbavenie mlčanlivosti týka ,
 • akom rozsahu sa žiada zbavenie mlčanlivosti (t.j. časový a obsahový rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti),
 • voči komu (t.j. voči orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu).

Je aj iná možnosť?

Okrem zbavenia mlčanlivosti existuje ešte jeden prípad, kedy sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd vie „dostať“ k informáciám o zdravotnom stave pacienta – tým, že požiada o tzv. výpis zo zdravotnej dokumentácie.  Výpisom sa „nesprístupňujú“ všetky údaje nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii pacienta, ale len:

 • identifikačné údaje pacienta, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poisťovne,
 • chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
 • prehľad o doterajšej liečbe,
 • údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dátum vystavenia výpisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosť o poskytnutie výpisu musí byť písomná a mala by obsahovať okrem určenia oprávneného subjektu (orgán činný v trestnom konaní alebo súd) aj vyšpecifikovanie účelu žiadosti o výpis, aby poskytovateľ vedel posúdiť rozsah, v akom je povinný výpis vyhotoviť.

Na záver...

Uviedli sme, ako sa hovorí, „ako zabiť dve muchy jednou ranou“ – teda ako poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní spočívajúcu v poskytnutí informácií o zdravotnom stave pacienta a zároveň ako neporušiť zákonnú povinnosť mlčanlivosti?  Odpoveď je: zabezpečiť zbavenie mlčanlivosti zo strany príslušného subjektu, prípadne písomne požiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie.

(Počet prečítaní: 2546)