mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia – hodnota bodu sa zvýšila

Jana Bajužík Böszörményi   |   12.6.2018

Každý rok sa opatrením Ministerstva zdravotníctva SR hodnota výšky jedného bodu za náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia mení, resp. rastie. Tento rok nie je výnimkou – poďme sa pozrieť, akú hodnotu bude mať bod za uvedené náhrady v tomto roku.

Náhrada za bolesť spolu s náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia patrí k najčastejšie uplatňovaným náhradám škody za zdraví. Základným stavebným kameňom nároku v oboch prípadoch je poškodenie zdravia, jeho liečenie a odstraňovanie následkov tohto poškodenia. Obe náhrady sa poskytujú jednorazovo, t.j. nie opakovane v pravidelných intervaloch. Oba typy náhrad musia byť primerané, v prípade bolestného ide o primeranosť zistenému poškodeniu, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov a v prípade sťaženia spoločenského uplatnenia primerané rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v reálnom živote.

Čo je bolestné?

Bolestné možno v skratke charakterizovať ako nárok za vytrpenú bolesť, teda ujmu, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov.

Čo je náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Sťaženie spoločenského uplatnenia je definované ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.

Nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia má osoba vtedy, ak následky zranenia sa prejavujú v rámci dlhšieho časového obdobia (minimálne 1 rok). Teda tu už pôjde o trvalé následky, ktoré nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v živote.

Aká bude výška bodu v tomto roku?

Výška náhrady bodu sa neustanovuje svojvoľne, ale je naviazaná a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, konkrétne 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za jeden bod, pričom platí, že výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližšie celé euro smerom nahor.

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva ako hodnotu jedného bodu v tomto roku stanovilo na sumu 19,08 EUR. Pre porovnanie pre rok 2017 bola suma náhrady za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia určená na 18,24 EUR, rok predtým 17,66 EUR.

(Počet prečítaní: 9856)