mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Medicínske právo očami pacienta: Ako sú naše osobné údaje chránené?

Jana Böszörményiová   |   26.6.2017

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k širokému oboznamovaniu sa s osobnými údajmi pacienta. O tom, čo vlastne osobné údaje pacienta sú a ako je nakladanie s osobnými údajmi regulované si povieme v tomto príspevku.

Čo sú osobné údaje?

Ochrana osobných údajov je „pokrytá“ skrz zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ten definuje osobné údaje ako „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“. V preklade to znamená, že za osobný údaj možno považovať všetko, čo dokáže spoľahlivo identifikovať danú fyzickú osobu. Veľmi dôležitú úlohu tu hrá slovné spojenie „spoľahlivo identifikovať“  - t.j. za osobné údaje budeme považovať všetko, čo dokáže odlíšiť jedného človeka od druhého. 

Ako to je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Už vieme, čo sú osobné údaje. Uvedený zákon spomína aj tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov, do ktorej môžeme zaradiť, okrem iných, i údaje týkajúce sa zdravia a pohlavného života. O týchto údajoch tvoriacich osobitnú kategóriu platí zákaz ich spracovania. No ak by tento zákaz platil bezvýnimočne, pre zdravotníckych pracovníkov by bolo veľmi obtiažne až nemožné plniť si svoje povinnosti a správne poskytnúť zdravotnú starostlivosť.  Na to myslel zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „ZoZS“) , ktorý pre údaje týkajúce sa zdravia a pohlavného života stanovuje výnimku, tzn. tieto údaje možno spracovať za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti a za účelom verejného zdravotného poistenia, pričom na spracovanie takýchto údajov poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepotrebuje súhlas od pacienta (to isté platí aj pri poskytovaní a sprístupňovaní údajov v špecifických prípadoch, o ktorých si povieme nižšie).

Osobné údaje pacienta sú zaznamenané predovšetkým v zdravotnej dokumentácii. Podľa ZoZS  sú v zdravotnej dokumentácii obsiahnuté osobné údaje ako meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia jeho rodné číslo, bydlisko a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy. Tieto údaje z dôvodu ich „citlivosti“ treba aj náležitým spôsobom chrániť. 

Ako sa osobné údaje pacienta chránia?

Spôsobov ochrany osobných údajov pacienta je niekoľko. Spomeňme napríklad inštitút povinnosti mlčanlivosti, ktorý tvorí základný „stavebný kameň“ dôvery medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Viac o povinnosti mlčanlivosti sa dočítate tu:
Medicínske právo očami pacienta: Čo je “lekárske tajomstvo“?

Ďalším zo spôsobov ochrany osobných údajov je povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti chrániť zdravotnú dokumentáciu pred stratou, zneužitím, poškodením alebo zničením.

Začiatkom januára budúceho roka sa očakáva spustenie dlhoplánovaného E-healthu, t.j. elektronizácie zdravotníctva. E-Health by mal priniesť „iný level“ ochrany osobných údajov pacienta, a to prostredníctvom overenia zhody informačného systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že informačný systém bude musieť splniť určité podmienky na to, aby mohol byť pripojený do Národného zdravotníckeho informačného systému. Viac o ochrane údajov pacienta sa dočítate tu:
E-health: Ako budú údaje pacienta zabezpečené pred „únikom“ ?

Ktoré poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie nie je porušením zákona?

Zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje určité prípady, kedy dochádza k sprístupňovaniu údajov tvoriacich zdravotnú dokumentáciu pacienta (t.j. aj osobných údajov),a ktoré tento zákon priamo vymedzuje a dovoľuje.  Toto sprístupnenie je upravené v dvoch formách – nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. ZoZS presne vymedzuje, ktoré subjekty majú právo na výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta a taktiež ktoré môžu do zdravotnej dokumentácie nahliadnuť a robiť si z nej výpisky a kópie. Ide napr. o subjekty ako inšpektorát práce, orgán činný v trestnom konaní, súd, znalec, manžel/manželka pacienta, po smrti pacienta ide o dieťa lebo rodiča pacienta a ďalšie subjekty upravené v ustanovení § 24 ods. 4 a 25 ods. 1 ZoZS.

(Počet prečítaní: 4612)