mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Medicínske právo očami pacienta: Čo je “lekárske tajomstvo“?

Jana Böszörményiová   |   13.6.2017

Určite sa každý z nás už aspoň raz v živote stretol s pojmom „lekárske tajomstvo“. No nie každý vie, čo je obsahom tejto frázy. V pokračovaní seriálových článkov venovaných oblasti medicínskeho práva z pohľadu pacienta sa dozvieme, čo je podstatou povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, dokiaľ táto povinnosť siaha, ako dlho trvá a kto touto povinnosťou nie je dotknutý.

Čo znamená povinnosť mlčanlivosti?

Povinnosť mlčanlivosti tvorí „bázu“ vzťahu medzi lekárom a pacientom. Jej zachovanie je kľúčom k vybudovaniu dôvery k lekárovi zo strany pacienta. Jej zneužitie by mohlo mať nezvrátiteľné dôsledky v podobe ukončenia „spolupráce“.  Dodržanie záväzku, že informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta nebudú zneužité alebo sprístupnené „nevyvoleným“ je aspektom nielen právnym, ale aj etickým, morálnym.

Vo všeobecnosti platí, že obsahom povinnosti mlčanlivosti je hlavne:

 • osobné údaje pacienta,
 • anamnestické údaje,
 • vykonané liečené a diagnostické výkony a ich výsledky,
 • všetky informácie, ktoré pacient resp. jeho zákonný zástupca oznámi zdravotníckemu pracovníkovi,
 • výsledok pitvy. 

Je porušenie povinnosti mlčanlivosti trestané?

Povinnosť mlčanlivosti je zakotvená vo viacerých právnych predpisoch -  v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti., ale aj v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý je prílohou č. 4 zákona o poskytovateľoch.  V minulosti právne predpisy s porušením lekárskeho tajomstva nespájali aj „uvalenie“ sankcie – teraz to je inak, porušenie povinnej mlčanlivosti sa môže odraziť v občianskoprávnej rovine (civilné konanie), administratívnoprávnej (disciplinárne konanie) aj v rovine trestnej.

Kto musí zachovávať mlčanlivosť?

Okrem lekárov majú túto povinnosť aj ostatní zdravotnícki pracovníci – od sestier, asistentov výživy, masérov, farmaceutov, až po sanitárov. Avšak pozor – zákon hovorí vyslovene iba o zdravotníckych pracovníkoch, pričom v nemocnici okrem nich pracujú aj rôzni iní ľudia, ktorí zdravotníckymi pracovníkmi nie sú – ide napr. o údržbárov, administratívny personál či upratovačky, na ktorých sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje. Preto pri rozhovore s pacientom je potrebné byť obozretný a dávať pozor, aby informáciu týkajúcu sa zdravotného stavu nepočuli „iné uši“. No aj títo „nezdravotníci“ môžu byť potrestaní napr. náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa Občianskeho zákonníka z dôvodu neoprávneného zásahu do práva na súkromie. 

Na ako dlho je lekárske tajomstvo zachované?

Nie, do smrti pacienta to nie je. Povinnosť mlčanlivosti ani smrťou ani skončením pracovného pomeru zdravotníka s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nezaniká, dokonca ani odchodom zdravotníckeho pracovníka do dôchodku.

Kedy sa lekárske tajomstvo neporuší?

Nie každé sprístupnenie údajov tvoriacich lekárske tajomstvo automaticky znamená porušenie tohto tajomstva. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti myslí aj na situácie, kedy sa iné osoby dozvedia informácie tvoriace lekárske tajomstvo, no nebude to predstavovať porušenie povinnosti mlčanlivosti. Ide napríklad o: 

 • postu´penie zdravotnej dokumenta´cie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť
 • spri´stupnenie a poskytnutie u´dajov zo zdravotnej dokumentácie vymedzeným subjektom formou výpisu alebo nahliadnutia
 • informovanie ine´ho zdravotni´ckeho pracovni´ka
 • informovanie cˇlenov a pracovni´kov komo^r
 • informovanie prokura´tora alebo vysˇetrovatelˇa o samovrazˇda´ch a ich pokusoch, podozreni´ z ty´rania osoby, prijati´ osoby do u´stavnej starostlivosti s nezistenou totozˇnostˇou, opusteni´ zdravotni´ckeho zariadenia osobou, ktora´ je nebezpecˇna´ sebe a svojmu okoliu
 • ozna´menie vykonania interrupcie (umelého prerušenia tehotenstva) u zˇeny vo veku 16 - 18 r.
 • hla´senie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva („Hygiene“) o prenosnom ochoreni´ a odmietnutí povinného očkovania
 • hla´senie o zmene zdravotnej spo^sobilosti na vedenie motorového vozidla
(Počet prečítaní: 10079)