mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Medicínske právo očami poskytovateľa: Ako je to s predpisovaním liekov? (2. časť)

Jana Böszörményiová   |   22.8.2017

V 1. časti tejto témy (Medicínske právo očami poskytovateľa: Ako je to s predpisovaním liekov?) sme si povedali, ktorý zdravotnícky pracovník môže predpisovať lieky, či je predpisovanie liekov viazané na špecializáciu a či sa môže na „recepte“ uviesť presný názov lieku, ktorý sa má pacientovi vydať. Tu sa dozvieme, či liek môže predpísať nezazmluvnený lekár, či sa predpisovanie liekov zaznačuje do zdravotnej dokumentácie pacienta, či sa môže predpísať aj náhradný liek, a či lekár môže určiť pacientovi, z ktorej lekárne si má liek „vybrať“.

Môže lekár predpísať náhradný liek?

Prv, než si odpovieme na túto otázku, je potrebné vysvetliť pojem „náhradný liek“.

Náhradný liek je liek s rovnakým liečivom, rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou a rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme, pričom úhrada zdravotnej poisťovne, ako i úhrada pacienta za tento liek je rovnaká, ako pri „originálnom“ lieku, alebo nižšia.

Predpisujúci lekár vo všeobecnosti môže predpísať pacientovi generický liek. Ak však podľa jeho názoru je pre pacienta generický liek z medicínskych dôvodov nevhodný, môže výdaj generického lieku zakázať, pričom názov „zakázaného“ lieku musí uviesť na zadnej (rubovej) strane lekárskeho predpisu. Medicínske dôvody, pre ktoré výdaj zakázal, musí lekár následne zaznačiť do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Lieky uhrádzané zdravotnou poisťovňou

Liek, ktorý sa má buď úplne alebo čiastočne uhrádzať na základe vereného zdravotného poistenia môže byť predpísaný iba tým lekárom, ktorý je „zazmluvnený“, t.j. ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, a ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód.

Nezazmluvnený lekár a predpisovanie

Ak lekár NEMÁ so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu – je „nezazmluvnený“, môže liek, ktorý je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia predpísať iba v prípade, ak pacientovi poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ktoré lieky môže predpísať všeobecný lekár?

Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater) a všeobecný lekár pre dospelých sú pri predpisovaní liekov obmedzení. Obmedzenie spočíva v tom, že môžu predpísať liek, ktorý je viazaný na odbornosť lekára (napr. geriatria, vnútorné lekárstvo, kardiológia a pod.), iba na základe písomného odporúčania odborného lekára (špecialistu). Bez tohto odporúčania predpis takéhoto lieku možný nie je. Špecialista v tomto odporúčaní pre všeobecného lekára musí uviesť, ako dlho má všeobecný lekár liek predpisovať, pričom táto lehota nesmie presiahnuť 6 mesiacov.

Musí sa predpísanie lieku zaznačiť do zdravotnej dokumentácie?

Zaznamenanie  predpísaného lieku do zdravotnej dokumentácie pacienta patrí medzi základné povinnosti  predpisujúceho lekára, pričom okrem názvu predpísaného lieku, resp. liečiva sa v zdravotnej dokumentácii musia uviesť i ostatné náležitosti, ktoré sa uvádzajú na lekárskom predpise.

Môže lekár pacientovi prikázať, do ktorej lekárne si má ísť vybrať liek?

Lekár pri predpisovaní lieku má zakázané určiť pacientovi lekáreň, do ktorej má pacient ísť vybrať liek. Toto rozhodnutie „leží“ kompletne na pleciach pacienta, ktorý si liek môže vybrať v akejkoľvek lekárni na Slovensku a dokonca v akomkoľvek štáte Európskej únie.

(Počet prečítaní: 9443)