mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Lekári pozor! Nové metodické usmernenie o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

mediprávnik   |   18.5.2016

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe § 20 ods. 2 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou vydával metodické usmernenie č. 3/2016 týkajúce sa pečiatok lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upravuje formu a náležitosti pečiatky lekára a vybraných pracovníkov v zdravotníctve.

Samotné usmernenie upravuje formu a tvar pečiatky kódu lekára a náležitosti pečiatky, ktorá má vo všeobecnosti obsahovať:

  • názov a sídlo zriadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare,
  • titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,
  • odbornosť lekára uvedenú slovom—v pri´pade prednostu kliniky obsahuje text prednosta pri´slusˇnej kliniky, v pri´pade prima´ra oddelenia obsahuje text prima´r pri´slusˇne´ho oddelenia; u vybrane´ho zdravotni´ckeho pracovni´ka obsahuje odbornostˇ alebo dosiahnute´ vzdelanie uvedene´ slovom,
  • ak ide o leka´ra bez dosiahnutej sˇpecializa´cie, vklada´ sa na´zov sekunda´rny leka´r
  • a číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka.

V prípade lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve, usmernenie ďalej upravuje formu pečiatky pre každého takéhoto pracovníka alebo lekára osobitne.

Usmernenie obsahuje aj vzory pecˇiatok leka´ra a vybrane´ho pracovni´ka v zdravotni´ctve, LSPP, CP U´PS a ich jednotlive´ na´lezˇitosti ako aj pri´klady vzhlˇadu pecˇiatok s velˇkostˇami a druhom pi´sma.

Týmto metodickým usmernením sa ruší metodické usmernenie č. 2/2008 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Vybrané vzory pecˇiatky leka´ra a vybrane´ho pracovni´ka v zdravotni´ctve:

pecˇiatka leka´ra:

Lekár

(Zdroj: Metodicke´ usmernenie cˇ. 3/2016 o pecˇiatkach leka´rov, vybrany´ch pracovni´kov v zdravotni´ctve a poskytovatelˇov zdravotnej starostlivosti)

pecˇiatka prednostu kliniky, resp. prima´ra oddelenia:

Prednosta

(Zdroj: Metodicke´ usmernenie cˇ. 3/2016 o pecˇiatkach leka´rov, vybrany´ch pracovni´kov v zdravotni´ctve a poskytovatelˇov zdravotnej starostlivosti)

pecˇiatka vybrane´ho pracovni´ka v zdravotni´ctve:

Vybraný pracovník

(Zdroj: Metodicke´ usmernenie cˇ. 3/2016 o pecˇiatkach leka´rov, vybrany´ch pracovni´kov v zdravotni´ctve a ;poskytovatelˇov zdravotnej starostlivosti)

pecˇiatka leka´rne, vy´dajne zdravotni´ckych pomo^cok, ocˇnej optiky, zubnej techniky ortopedickej protetiky alebo audio-protetiky:

Lekáreň

(Zdroj: Metodicke´ usmernenie cˇ. 3/2016 o pecˇiatkach leka´rov, vybrany´ch pracovni´kov v zdravotni´ctve a poskytovatelˇov zdravotnej starostlivosti)

(Počet prečítaní: 10453)