mediPRÁVNIK chráni už 761 ambulancií a lekární.

Koľko zákazníkov môžete mať v lekárni podľa aktuálnych hygienických opatrení?

Mgr. Ján Pavlík   |   6.10.2020

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti pri aplikácií opatrení vydaných hlavným hygienikom Slovenskej republiky môžu v určitých situáciách zaváhať a dostať sa do slepej uličky, ako správne si vykladať uložené povinnosti. Jedným z takýchto aktuálne platných opatrení je aj opatrenie, ktoré stanovuje maximálny počet zákazníkov v priestoroch prevádzky podľa podlahovej plochy. Na prvý pohľad jednoduché opatrenia môže ale vyvolať určité pochybnosti v tom, ako má lekáreň správne určiť podlahovú plochu a celkom prirodzene, čo sa do tejto podlahovej plochy započítava. To, či ste si poradili správne s aplikáciou tohto aktuálneho opatrenia v rámci svojej lekárne sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Lekárne patria medzi maloobchodné prevádzky, ktoré musia v aktuálnej situácii pri výkone svojej každodennej činnosti rešpektovať hygienické opatrenia vydávané v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Podľa súčasných a platných opatrení je lekáreň, ako maloobchodná prevádzka povinná zabezpečiť niekoľko povinnosti, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

HYGIENICKÉ OPATRENIA AKO ODPORÚČANIE ALEBO POVINNOSŤ?

V prvom rade za potrebné považujeme ozrejmiť to, či tieto opatrenia je potrebné v kontexte súčasnej situácie považovať len za odporúčania alebo za povinnosti, ktoré sú lekárne povinné aplikovať a ktorých prípadné nedodržanie je možné potrestať sankciou. Webový portál www.korona.gov.sk, ktorý je prevádzkovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v súčasnosti v súvislosti s opatrením, ktorého obsahom je obmedzenie počtu zákazníkov v prevádzke podľa podlahovej plochy informuje nasledovne (znenie k dátumu 6. októbra 2020):

"Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť:

  • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov alebo
  • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre (alternatívne táto podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov)."

Na základe tohto textu publikovaného na webovej stránke pod hlavičkou správy štátnej inštitúcie, ktorá má za cieľ informovať o aktuálnej situácii  súvisiacej s koronavírusom by sa mohlo zdať, že opatrenie na obmedzenie počtu zákazníkov v prevádzke má len odporúčací charakter. To, že toto opatrenie je možné chápať, ako len určitú formu odporúčania a nie ako povinnosť, ktorej porušenie je možné trestať uložením sankcie, by sa mohlo javiť najmä z nasledovného tvrdenia: „Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť.“

Avšak pozor! Z právneho pohľadu nie je dôležitým informácia zverejnená na webovom portáli, ktorý plní iba informačnú úlohu, ale obsah aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Z jeho obsahu je možné sa dozvedieť, že na základe zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať hygienické opatrenia, medzi ktorými nachádzame aj opatrenia, ktorých cieľom je obmedzenie počtu zákazníkov v priestoroch prevádzky.

Z vyššie uvedeného je možné prijať záver, že lekárne musia opatrenie týkajúce sa obmedzenia počtu zákazníkov v priestoroch lekárne vnímať nie ako odporúčanie, ale ako povinnosť, ktorú musia splniť, lebo v opačnom prípade sa vystavujú hrozbe uloženia sankcie kontrolným orgánom.

AKÉ SANKCIE HROZIA ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTI?

Samotná lekáreň je podľa platných opatrení povinná zabezpečiť vstup zákazníkov do svojej prevádzky len za rešpektovania uložených povinností vyplývajúcich z aktuálne platných hygienických opatrení. V prípade opatrenia obmedzujúceho počet zákazníkov v priestoroch prevádzky, ak lekáreň umožní vstup do svojich  priestorov nepovolenému počtu zákazníkov alebo rešpektovanie tohto opatrenia nebude od svojich zákazníkov vynucovať, vystavuje sa riziku, že takéto konanie bude vyhodnotené ako nerešpektovania uložených opatrení zo strany lekárne.

V takomto prípade by takéto konanie, respektíve opomenutie konania mohlo pre lekáreň znamenať porušenie zákonnej povinnosti, čím by sa lekáreň mohla dopustiť správneho deliktu a mohla by jej byť uložená pokuta zo strany príslušného Regionálneho úradu až do výšky 20.000,- eur.

V uzamknutej časti, ktorá je  dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, ako správne aplikovať vo svojej lekárni obmedzenie počtu zákazníkov v priestoroch lekárne.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac