mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Koniec roka môže pre lekárne znamenať povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora

Mgr. Ján Pavlík   |   14.10.2020

U niektorých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti posledné mesiace kalendárneho roka môžu znamenať vznik povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora. Je tomu tak z dôvodu, že lekáreň príjme za príslušný kalendárny rok finančné prostriedky od zdravotnej poisťovne z titulu úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenie v takej výške, ktoré znamenajú pre lekáreň to, že sa stane partnerom verejného sektora. Zjednodušene povedané, partnerom verejného sektora sa stane ten subjekt, ktorý príjme finančné plnenia v určitej výške od štátu, a z tohto titulu vznikne predmetnému subjektu povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora. Táto téma je pre lekárne dôležitou aj z toho dôvodu, že ak sa lekáreň stane partnerom verejného sektora, ale nesplní si povinnosť registrácie, budú jej finančné plnenia od zdravotnej poisťovne pozastavené.

Mnohým lekárňam sú práve koncom kalendárneho roka často doručované oznámenia od zdravotnej poisťovne, aby vykonali registráciu v registri partnerov verejného sektora. Toto oznámenie obsahuje aj upozornenie, že ak lekáreň túto povinnosť nesplní, nebude jej poskytnuté finančné plnenie z verejného zdravotného poistenia od príslušnej zdravotnej poisťovne nad sumu 250 000 eur za príslušný kalendárny rok.

LEKÁREŇ AKO PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA?

Všeobecne platí, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora. V prípade lekárni zákon upravuje, že poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je partnerom verejného sektora.

Zo znenia zákona však vyplýva, že z časového hľadiska sa lekáreň stane partnerom verejného sektora až v momente, keď dôjde k naplneniu zákonnom stanovených podmienok. Najčastejšie sa jedná o prekročenie poskytnutých finančných prostriedkov od zdravotnej poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení. Druhou menej častou situáciou je, ak by lekáreň prijala jednorazovo sumu nad 100 000 eur od štátu, samosprávy alebo iného subjektu verejného sektora. To znamená, že lekáreň sa môže v priebehu kalendárneho roka kedykoľvek zaregistrovať ako partner verejného sektora v príslušnom registri dobrovoľne, Avšak, ak príjme od zdravotnej poisťovne sumu prevyšujúcu 250 000 eur pri opakujúcich sa platbách alebo jednorazovo 100 000 eur za príslušný kalendárny rok, nepôjde už o dobrovoľnú registráciu, ale o registráciu, ktorá je zákonnou povinnosťou lekárne.

V uvedených prípadoch prekročenia finančných plnení za kalendárny rok (či už v úhrne alebo jednorazovo) sa lekáreň stáva partnerom verejného sektora a vzniká jej zákonná povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

OPAKUJÚCE SA PLNENIE V PRÍPADE LEKÁRNE

Pri zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi zdravotnou poisťovňou a lekárňou nie je vopred zrejmé, v akej výške bude plnenie poskytnuté a teda nie je možné preukázateľne dopredu zistiť, či výška poskytnutého plnenia bude nad rámec uvedených finančných limitov, za príslušný kalendárny rok. Je to tak z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa plnenia, kedy bude výška úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť  zo strany zdravotnej poisťovne závislá od vopred neurčitých či premenných skutočností a preto nie je možné s určitosťou povedať, kedy k takejto situácii dôjde a či vôbec takáto situácia v priebehu kalendárneho roka v prípade lekárne nastane.

Dobrou správou pre lekárne je, že im zväčša zdravotné poisťovne zasielajú oznámenia, v ktorých predpokladajú, že v danom kalendárnom roku, by mohlo dôjsť k prípadu, že lekárni bude poskytnuté plnenie, ktoré bude znamenať prekročenie finančných limitov. Poisťovňa vo svojom oznámení taktiež poskytovateľa lekárenskej starostlivosti poučuje o tom, že ak sa nezaregistruje ako partner verejného sektora, plnenie mu bude nad finančný limit 250 000 eur pozastavené a poisťovňa sa neocitne vo vzťahu k nemu v omeškaní.

PRAKTICKÁ RADA

Na účely určenia hodnoty plnenia a teda posúdenia, či lekáreň prekročila zákonom stanovené limity platí, že u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty plnenia na základe viacerých zmlúv uzatvorených so zdravotnými poisťovňami nesčítavajú.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že finančné limity platia pre každú zmluvu osobitne a teda lekáreň sa stane partnerom verejného sektora ak príjme od jednej zdravotnej poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení, respektíve jednorazovo sumu nad 100 000 eur, ale len na základe jednej zmluvy uzatvorenej so zdravotnou poisťovňou.

MÔŽE POISŤOVŇA POZASTAVIŤ PLATBY, AK LEKÁREŇ NEVYKONÁ REGISTRÁCIU?

Zo znenia zákona je zrejmé, že ten kto sa stane partnerom verejného sektora, má povinnosť byť zapísaný v príslušnom registri. Z vyššie uvedeného ale vyplýva, že určenie presného dátumu, kedy reálne dôjde k prekročeniu finančných limitov, nie je možné určiť vopred, ale ak sa tak stane, lekáreň má v tomto momente, ako partner verejného sektora zákonnú povinnosť byť zapísaná v príslušnom registri. Ak tak lekáreň neučiní, zdravotná poisťovňa má podľa zákona povinnosť jej plnenie z titulu verejného zdravotného poistenia presahujúce finančné limity stanovené zákonom pozastaviť. Pozastavenie finančného plnenia z dôvodu toho, že lekáreň si nesplnila zákonnú povinnosť registrácie v príslušnom registri, nebude pre zdravotnú poisťovňu znamenať, že sa vo vzťahu k poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti ocitla s platbami, ktoré presahujú stanovený finančný limit v omeškaní.

KEDY VYKONAŤ ZÁPIS?

Pozastavenie finančného plnenia od zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je určite situáciou, ktorej sa chce vyhnúť každá lekáreň. Z tohto dôvodu je na zvážení lekárne, kedy vykoná zápis do registra partnerov verejného sektora, ak predpokladá, že prekročí stanovený finančný limit za kalendárny rok. V prípade, ak lekáreň s určitou pravdepodobnosťou na základe hospodárskych výsledkov z minulých rokov vie predpokladať, že k takejto situácii dôjde, odporúčame registráciu vykonať ešte vopred, pred prekročením finančných limitov a nečakať s registráciou na poslednú chvíľu.

AKÝM SPÔSOBOM SA ZAREGISTROVAŤ?

Zápis do registra partnerov verejného sektora sa vykonáva výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby. To znamená, že tento zápis nevie vykonať samotná lekáreň, ale do registra partnerov verejného sektora ju môže zapísať len oprávnená osoba. Oprávnenou osobou pre zápis lekárne do registra partnerov verejného sektora je buď advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca.

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti možnosť vykonať zápis lekárne do registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom našej advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Naša advokátska kancelária v postavení oprávnenej osoby má bohaté skúsenosti so zápisom poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0948 402 642 alebo prostredníctvom mailovej adresy: pavlik@hhpartners.eu.

(Počet prečítaní: 886)